Thứ Năm, 13 tháng 12, 2018

GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC BIỂU HIỆN KHÔNG NGHIÊM TÚC TỰ PHÊ BÌNH VÀ PHÊ BÌNH

Để tự phê bình và phê bình có hiệu quả, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, đồng thời đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ theo Nghị quyết trung ương 4 khóa XII, theo chúng tôi, cần tập trung vào các vấn đề sau:
Một là, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về tầm quan trọng của tự phê bình và phê bình.
Hai là, cấp ủy đảng, cán bộ lãnh đạo, quản lý chỉ đạo thường xuyên tự giác, gương mẫu đi đầu trong tự phê bình và phê bình
Ba là, đổi mới nội dung, phương pháp và hình thức tự phê bình và phê bình của cán bộ, đảng viên.
Bốn là, cán bộ, đảng viên phải thường xuyên chủ động, tự giác tự phê bình và phê bình
Năm là, tự phê bình và phê bình phải gắn với xử lý kỷ luật nghiêm minh.

Sáu là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thực hiện kiểm điểm tự phê bình, phê bình.

1 nhận xét: