Thứ Năm, 13 tháng 12, 2018

NHỮNG NHẬN THỨC SAI LỆCH CỦA CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN VỀ Ý NGHĨA, TẦM QUAN TRỌNG CỦA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

Những nhận thức sai lệch này là một trong các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị mà Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khóa XII (Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ) nêu ra.
Ở nước ta, lý luận chính trị, trước hết và cốt lõi là chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương và đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, có ý nghĩa, tầm quan trọng đặc biệt đối với sự nghiệp cách mạng nói chung, công cuộc đổi mới đất nước nói riêng.
Thế nhưng, hiện nay, trong cán bộ, đảng viên còn có những nhận thức sai lệch về ý nghĩa, tầm quan trọng của lý luận chính trị và từ đó dẫn đến những tác hại khôn lường.
Một là, cán bộ, đảng viên không nhận thức được đầy đủ ý nghĩa, tầm quan trọng của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh với tính cách là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng, hoặc tách rời chủ nghĩa Mác – Lênin với tư tưởng Hồ Chí Minh.
Hai là, cán bộ, đảng viên không nhận thức được hết ý nghĩa, tầm quan trọng của chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước.
Ba là, cán bộ, đảng viên nghiên cứu, học tập lý luận chính trị không gắn với thực tiễn.
Bốn là, cán bộ, đảng viên không thấy hết được trách nhiệm của hoạt động lý luận chính trị trong đấu tranh tư tưởng.
Với nội dung như vừa nêu trên, đấu tranh tư tưởng là với nhiều đối tượng, lĩnh vực khác nhau và thật sự là một nhiệm vụ rất khó khăn, đòi hỏi người cán bộ, đảng viên phải vừa có lý luận vừa hiểu rõ đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước; vừa có nhiệt tình cách mạng nhưng đồng thời, phải có bản lĩnh dám đấu tranh, dám chiến đấu với những sai trái, phản động để góp phần thiết thực giữ vững chế độ chính trị và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của nước ta.

1 nhận xét: