Thứ Ba, 11 tháng 12, 2018

NHẬN DIỆN NHỮNG THỦ ĐOẠN XUYÊN TẠC, BÓP MÉO LỊCH SỬ CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH HIỆN NAY

Thời gian gần đây,  các thế lực thù địch chuyển trọng tâm chống phá các nước xã hội chủ nghĩa còn lại, trong đó có Việt Nam. Mục tiêu chống phá về tư tưởng của chúng là gây ra sự hỗn loạn về lý luận, tư tưởng, tạo ra "sự mơ hồ về chính trị", "khoảng trống về tư tưởng", gây tâm lý hoài nghi, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam… Để thực hiện mục tiêu trên, các thế lực thù địch áp dụng nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt, trong đó chúng đặc biệt coi trọng thủ đoạn xuyên tạc, bôi nhọ và bóp méo lịch sử; triệt để lợi dụng những khúc quanh của lịch sử, hoặc là sự thiếu hiểu biết về lịch sử… để xuyên tạc và phủ nhận những nguyên lý của chủ nghĩa Mác -Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam. Những thủ đoạn trên của các thế lực thù địch là cực kỳ nguy hiểm vì nó tạo ra sự nghi ngờ, gây hoang mang trong quần chúng, làm cho quần chúng mất niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội. Với ý nghĩa đó, để nhận diện đúng đắn và vạch trần âm mưu thâm độc, thủ đoạn xảo quyệt của các thế lực thù địch trong việc xuyên tạc, bóp méo lịch sử là yêu cầu đặc biệt quan trọng trong cuộc đấu tranh tư tưởng, lý luận hiện nay.
Thủ đoạn xuyên tạc, bóp méo lịch sử của các thế lực thù địch hiện nay nhằm chống phá cách mạng nước ta thể hiện chủ yếu trên những vấn đề sau:
Một là, phủ nhận giá trị của học thuyết Mác -Lênin, phủ nhận con đường đi lên chủ nghĩa xã hội.
Thực tiễn đã khẳng định, lịch sử diễn ra không phải bằng con đường trơn tru và thẳng tắp; cái mới, cái tiến bộ ra đời khó tránh khỏi những thất bại tạm thời, cục bộ, trên con đường hoàn thiện. Đặc biệt với sự ra đời một hình thái kinh tế xã hội xã hội chủ nghĩa chưa từng có trong lịch sử thì sự tồn tại những khúc quanh là điều dễ hiểu, và chính sự thất bại tạm thời của chủ nghĩa xã hội ở Đông Âu và Liên Xô cũ chỉ là khúc quanh của quá trình trưởng thành, phát triển của lịch sử xã hội loài người.
Hai là, lợi dụng những sai lầm của Đảng Cộng sản trong quá trình vận dụng và phát triển học thuyết Mác -Lênin để bới móc, xuyên tạc, bôi nhọ lịch sử.
Trên thực tế, trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội hiện thực, Đảng Cộng sản luôn luôn vận dụng và phát triển phong phú chủ nghĩa Mác -Lênin vào điều kiện cụ thể nước mình. Trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân được kết tinh trong đường lối lãnh đạo chính trị của Đảng. Để biến đường lối thành hiện thực phải thông qua quá trình vận động cách mạng và tổ chức thực hiện, tổng kết thực tiễn, quá trình đó khó có thể tránh khỏi sai lầm khuyết điểm ở một khâu nào đó và các thế lực thù địch sẽ lợi dụng những sai lầm, khuyết điểm đó để tiến công Đảng Cộng sản theo thể thức tuyệt đối hoá sai lầm khuyết điểm, thổi phồng sai lầm khuyết điểm, rằng sai lầm khuyết điểm của một bộ phận cán bộ, đảng viên, một tổ chức đảng là sai lầm khuyết điểm của toàn Đảng; sai lầm ở một khâu nào đó trong quá trình tổ chức thực hiện đường lối, tổng kết thực tiễn hoặc sai lầm trong công tác cán bộ của Đảng thành sai lầm của toàn bộ đường lối của Đảng, thậm chí có kẻ còn lớn tiếng cho rằng đó là sai lầm của cả học thuyết, sai lầm thuộc về bản chất của chủ nghĩa xã hội và của Đảng Cộng sản. Đồng thời, chúng còn lợi dụng lỗ hổng trong việc sửa chữa khuyết điểm, sai lầm để phủ định sạch trơn quá khứ, phủ định những thành tựu vĩ đại của lịch sử nhằm gây hoang mang, gieo rắc hoài nghi trong nhân dân, lôi kéo cán bộ, đảng viên bất mãn thoái hóa, biến chất bổ sung vào đội ngũ phản động hòng chống Đảng, chống nhân dân.
Ba là, lợi dụng đấu tranh tự phê bình, phê bình trong nội bộ Đảng, xử lý kỷ luật cán bộ hoặc thay đổi cán bộ lãnh đạo để gây mâu thuẫn, chia rẽ bè phái trong Đảng, chia rẽ giữa Đảng với nhân dân.
Thủ đoạn này của các thế lực thù địch là vô cùng nguy hiểm hòng tạo ra sự rạn nứt từ bên trong, làm suy yếu từ nội bộ Đảng để chúng dễ bề chống phá. Với kỷ luật tự giác nghiêm minh, Đảng ta luôn khẳng định phê bình và tự phê bình là quy luật phát triển của Đảng. Phê bình và xử lý kỷ luật đảng viên là để duy trì sức mạnh đoàn kết trong Đảng. Đây là vấn đề có tính nguyên tắc, đồng thời là tình cảm cách mạng trong sáng, vượt lên trên tình cảm cá nhân, vì lợi ích của Đảng. Vấn đề đặt ra là phải đập tan mưu đồ của các thế lực thù địch lợi dụng đấu tranh phê bình trong Đảng hòng chia rẽ Đảng, phát huy hơn nữa sức mạnh đoàn kết trong Đảng, đấu tranh tự phê bình và phê bình có lý có tình.
Bốn là, các thế lực thù địch luôn lợi dụng sự hiểu biết chưa đầy đủ về lịch sử, xem nhẹ truyền thống và chạy đua theo lối sống thực dụng của một bộ phận nhân dân trong đó chủ yếu là thanh niên để xuyên tạc, bóp méo lịch sử.
Trong bối cảnh quốc tế mới, với sự bùng nổ thông tin và sự phát triển như vũ bão của khoa học kỹ thuật và công nghệ, các thế lực thù địch với âm mưu "diễn biến hòa bình", không bỏ lỡ cơ hội ra sức tuyên truyền tác động vào thế hệ trẻ tư tưởng sống gấp, chạy theo đồng tiền, xem thường quá khứ… Sự nguy hiểm của âm mưu thủ đoạn này là ở chỗ chúng gieo rắc tư tưởng hoài nghi, phủ nhận quá khứ; lịch sử là cái để phê phán, còn hiện tại chỉ đơn thuần là lối sống hưởng thụ, thực dụng theo cơ chế thị trường tự do...
Chúng ta nhận thức rằng, đất nước ta có được như ngày nay là sự phát triển liên tục của hàng ngàn năm lịch sử được Đảng ta nâng lên một tầm cao mới. Trách nhiệm của chúng ta là phải giáo dục thế hệ trẻ phát huy truyền thống yêu nước, anh hùng trong chiến đấu và xây dựng, nhân nghĩa, thương yêu đùm bọc lẫn nhau trong cuộc sống; không ngừng chăm lo giáo dục ý thức chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng cho thanh niên, tạo công ăn việc làm, lôi cuốn họ đóng góp sức mình vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đó chính là những biện pháp hữu hiệu nhằm ngăn chặn có hiệu quả ảnh hưởng tiêu cực của các luận điệu tuyên truyền tư sản tới thế hệ trẻ, xây dựng những người kế tục sự nghiệp của ông cha, xứng đáng là chủ nhân tương lai của đất nước.

1 nhận xét: