Thứ Hai, 10 tháng 12, 2018

TÁC HẠI CỦA SUY THOÁI VỀ TƯ TƯỞNG CHÍNH TRỊ TRONG QUAN HỆ VỚI SUY THOÁI VỀ ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG – TRÊN PHƯƠNG DIỆN XÃ HỘI

  • - Một làxét chung nhất trên toàn xã hội thì những người suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, nhất là cán bộ, đảng viên cộng sản, quan chức Nhà nước, đều gây ra nhiều tiêu cực, không việc này thì việc khác, chẳng lĩnh vực này thì lĩnh vực khác, nơi này hoặc nơi khác… cản trở sự ổn định và phát triển đất nước và dân tộc ta theo mục tiêu - con đường “Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội”; thậm chí góp phần làm suy  thoái, biến chất - thay đổi bản chất, mục tiêu, các chủ thể…của chế độ ta.
    - Hai là, xét riêng đối với từng tổ chức, từng lĩnh vực thì:
    + Đối với  Đảng cộng sản Việt Nam: những người suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống  sẽ góp phần trực tiếp làm suy thoái về tư tưởng chính trị của cán bộ, đảng viên, nhất là làm mất niềm tin ở Hệ tư tưởng Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; quan điểm, đường lối, chủ trường và vai trò lãnh đạo của Đảng đối với chế độ ta; làm biến chất chế độ xã hội… có thể dẫn đến việc mọi thế lực chống đối trong và ngoài nước đẩy mạnh “diễn biến hòa bình” theo hình thức tác động để trong Đảng ta “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” mà phân tán về tư tưởng chính trị, tổ chức, hoạt động… giảm sút về phẩm chất, năng lực lãnh đạo và tổ chức của Đảng… kết hợp với kích động đa nguyên, đa đảng lập các tổ chức phản động, phối hợp với chủ nghĩa đế quốc… gây rối loạn, bạo loạn, lật đổ chế độ ta…
    + Đối với Nhà nước ta: những người suy thoái về 3 mặt trên sẽ trực tiếp làm cho đội ngũ công chức, quan chức - quản lý Nhà nước ta nảy sinh ngày càng nhiều tiêu cực như mất dân chủ, vi phạm các quyền công dân, quyền dân chủ, quyền con người của nhân dân; quan liêu - xa thực tiễn, xa dân; tham nhũng, lãng phí, sống sa đọa… làm biến chất Nhà nước ta, mất niềm tin của nhân dân, làm cho Nhà nước ta ngày càng yếu kém, không còn khả năng quản ký, hướng dẫn, huy động nhân dân bảo vệ và xây dựng đất nước theo mục tiêu đã định… đặc biệt là cản trở mục đích xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam - một chủ trương lớn của chế độ ta.
    + Đối với các Đoàn thể của Nhân dân ta: đây là bộ phận đông đảo nhất trong cả Hệ thống chính trị nước ta, nhưng do đó cũng… là những tổ chức “linh hoạt, mềm dẻo và rộng rãi hơn”, kể cả về về tư tưởng chính trị (so với các tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam). Do vậy, những người suy thoái về 3 mặt nêu trên sẽ dễ lợi dụng và tác động hơn, nhất là lạm dụng về về “tự do tư tưởng” chung chung, về “phản biện xã hội”… để góp phần trực tiếp làm chệch hướng, phân tán, chia rẽ, suy yếu… Mặt trận Tổ quốc, các Đoàn thể chính trị - xã hội căn bản của nhân dân ta, thậm chí làm rạn nứt cả Hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết toàn dân tộc của nước ta… khiến cho nó không thể còn là lực lượng đông đảo nhất tập hợp nhân dân cả nước, dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam… chủ động, sáng tạo trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc theo mục tiêu - con đường đi lên chủ nghĩa xã hội…

1 nhận xét: