Thứ Năm, 13 tháng 12, 2018

GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC NHỮNG NHẬN THỨC SAI LỆCH CỦA CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN VỀ Ý NGHĨA, TẦM QUAN TRỌNG CỦA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

Những nhận thức sai lệch của cán bộđảng viên về ý nghĩa, tầm quan trọng của lý luận chính trị là rất đáng lo ngại, rất cần kíp có giải pháp và nhiệm vụ để từng bước khắc phục. Các giải pháp, nhiệm vụ này đã từng được Đảng ta nêu ra trong các Nghị quyết về công tác tư tưởng, về công tác cán bộ và xây dựng Đảng nói chung. Vấn đề là cần cụ thể hóa, tập trung hóa và vận dụng sáng tạo trong thực tiễn để có được kết quả cao. Đó là các giải pháp, nhiệm vụ cơ bản sau:

1. Về nhận thức, nâng cao nhận thức cho cán bộđảng viên về vị trí, vai trò của công tác lý luận chính trị. Đổi mới, nâng cao chất lượng tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước cho cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ, đảng viên trẻ, để nắm vững, nhất trí với các mục tiêu, quan điểm của công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

2. Về nghiên cứu lý luậncán bộđảng viên, tùy theo cương vị của mình, có trách nhiệm nghiên cứu, phát triển chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Làm rõ những giá trị bền vững của chủ nghĩa Mác – Lênin, những vấn đề cần bổ sung và phát triển cho phù hợp với thực tiễn đất nước và thời đại. Đẩy mạnh nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh, gắn với triển khai sâu rộng, có hiệu quả cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Cũng như vậy, cán bộ, đảng viên, tùy theo vị trí, điều kiện của mình phải tích cực góp phần làm sáng tỏ những nhận thức, quan niệm về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của nước ta, tập trung vào những vấn đề cấp bách thực tiễn đang đòi hỏi.

Về giáo dục lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên, nâng cao chất lượng giáo dục lý luận chính trị trong hệ thống các trường chính trị, các trường đại học và trung học chuyên nghiệp trong cả nước. Khắc phục sự lạc hậu của chương trình, nội dung, phương pháp dạy và học, đảm bảo tính cơ bản, hệ thống, hiện đại và phù hợp với thực tiễn Việt Nam. Tăng cường đào tạo lại, nâng cao trình độ khoa học, bản lĩnh chính trị và phẩm chất đạo đức của đội ngũ cán bộ nghiên cứu, giảng dạy các bộ môn Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

Về công tác lý luận gắn với thực tiễn, cán bộ, đảng viên góp phần đẩy mạnh tổng kết thực tiễn và nghiên cứu lý luận. Coi trọng việc tổng kết thực tiễn trong nhiệm vụ nghiên cứu lý luận và trong hoạt động của các cấp ủy đảng. Coi tổng kết thực tiễn là nhiệm vụ thường xuyên của các cấp, các ngành. Gắn nghiên cứu thực tiễn Việt Nam với tiếp thu và chọn lọc những thành tựu khoa học của nhân loại.

Công tác lý luận chính trị phải góp phần vào giải quyết những vấn đề kinh tế - xã hội bức xúc, chống chuyển hóa cá nhân, tư tưởng cơ hội thực dụng, chặn đà suy thoái về đạo đức, lối sống.

Cán bộ, đảng viên phải hăng hái góp phần chủ động tấn công, triển khai có hiệu quả cuộc đấu tranh trên mặt trận tư tưởnglý luận, làm thất bại chiến lược diễn biến hòa bình”, âm mưu bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, giữ vững độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc Việt Nam.

1 nhận xét: