Thứ Hai, 10 tháng 12, 2018

GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC TÌNH TRẠNG PHAI NHẠT LÝ TƯỞNG CÁCH MẠNG SUY GIẢM NIỀM TIN ĐỘC LẬP DÂN TỘC VÀ CHỦ NGHĨA XÃ HỘI

1. Xây dựng Đảng về phương diện lý luận. Tập trung đổi mới nội dung, phương pháp giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh gắn liền với quy chế để cán bộ, đảng viên học tập chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh một cách có hiệu quả. Xây dựng Đảng về tư tưởng, lý luận là nội dung số một với ý nghĩa “Không có lý luận cách mạng thì không thể có phong trào cách mạng”; “chỉ đảng vào có một lý luận tiên phong soi đường thì mới làm tốt vai trò chiến sĩ tiên phong”. Chủ nghĩa Mác - Lênin là hệ tư tưởng của giai cấp công nhân biểu hiện dưới hình thái khoa học lý luận, là cơ sở, nền tảng của Đảng Cộng sản có ý nghĩa cực kỳ quan trọng của Đảng Cộng sản, với cách mạng. “Cách mạng trước hết cần có đảng cách mạng; đảng muốn mạnh phải có chủ nghĩa làm nòng cốt, Đảng không có lý luận như người không có trí khôn… Bây giờ học thuyết nhiều, chủ nghĩa nhiều nhưng chủ nghĩa chân chính nhất, chắc chắn nhất là chủ nghĩa Lênin”. Rằng: “Không có lý luận về chủ nghĩa xã hội khoa học thì không thể có lập trường giai cấp vững vàng”. Với ý nghĩa đó, mọi đảng viên, mọi tổ chức Đảng, trước hết là các tổ chức làm nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng, chủ nghĩa Mác - Lênin cần đổi mới theo hướng tập trung các chuyên ngành triết học Mác – Lênin, kinh tế chính trị học, chủ nghĩa xã hội khoa học, tư tưởng Hồ Chí Minh, lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, xây dựng Đảng.
2. Làm tốt công tác phát triển Đảng, phải chấm dứt quan điểm cho rằng: người ta vào Đảng là quý rồi, từ đó dẫn đến chỉ coi trọng số lượng mà coi nhẹ chất lượng từng đảng viên dẫn đến kém chất lượng của các tổ chức Đảng. Tiếp đến là việc bồi dưỡng đề bạt đảng viên vào các vị từ công tác sao cho họ thực sự là người làm việc về Đảng, về nhân dân vì đất nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 
3. Củng cố kỷ luật Đảng đảm bảo Đảng thật sự là đội tiên phong lãnh tụ chính trị của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc. Những đảng viên công khai thể hiện hoài nghi, phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin, phủ nhận chủ nghĩa xã hội… thì yêu cầu họ xin ra khỏi Đảng, hoặc Đảng gạch tên họ khỏi danh sách đảng viên.
4. Cùng với việc chỉnh đốn Đảng, việc Đảng và Nhà nước ta làm sao phát huy quyền làm chủ của nhân dân trên mọi lĩnh vực để phát triển kinh tế, văn hóa, y tế, giáo dục theo mục tiêu: phục vụ nhân dân.

1 nhận xét: