Thứ Hai, 10 tháng 12, 2018

NHỮNG GIẢI PHÁP NGĂN CHẶN, KHẮC PHỤC NGUY CƠ SUY THOÁI VỀ TƯ TƯỞNG CHÍNH TRỊ Ở MỘT BỘ PHẬN CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN HIỆN NAY.

Thứ nhất, nâng cao nhận thức chính trị và quan điểm, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam cho đội ngũ cán bộ, đảng viên. 
Thứ hai, nâng cao chất lượng tự giáo dục, tự rèn luyện phẩm chất đạo đức, động cơ trách nhiệm, chức trách, nhiệm vụ, phương pháp, tác phong và hiệu quả công tác ở mỗi cương vị cán bộ, đảng viên đảm nhiệm. 
Thứ ba, nâng cao chất lượng tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). 
Thứ tư, các cấp ủy đảng thực hiện tốt công tác quản lý, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ, đảng viên. 

Thứ năm, tích cực đấu tranh vô hiệu hóa âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” để chống phá cách mạng nước ta.

1 nhận xét: