Thứ Sáu, 11 tháng 10, 2019

ÂM MƯU THÂM ĐỘC CỦA MINH CHÂU

Ngày 17/9/2019, trên trang mạng “boxitvn.net” xuất hiện bài viết của Minh Châu với tựa đề: “Lá phiếu dân chủ trong đảng cầm quyền nhìn từ Hong Kong”, đã xuyên tạc quan điểm, đường lối đối ngoại và vấn đề dân chủ của Đảng, Nhà nước ta. Những luận điệu của Minh Châu hoàn toàn không đúng sự thật, bởi vì:
           Một là, độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa là đường lối đối ngoại nhất quán của Đảng Cộng sản Việt Nam trong tiến trình đổi mới. Đường lối, chính sách đối ngoại của Việt Nam ngày nay một mặt kế thừa truyền thống yêu chuộng hòa bình của dân tộc, mặt khác đã có bước phát triển sáng tạo thích ứng với những biến đổi nhanh chóng của tình hình thế giới. Nghị quyết Đại hội XII của Đảng ta nêu rõ: “Bảo đảm lợi ích tối cao của quốc gia – dân tộc” lên trên hết. Đồng thời, “tôn trọng các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, bình đẳng và cùng có lợi, thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển; đa dạng hóa, đa phương hóa trong quan hệ đối ngoại; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; là bạn, là đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế”. Bản chất chính trị của đường lối, chính sách đối ngoại của Việt Nam ngày nay là: thứ nhất, đặt lợi ích quốc gia – dân tộc lên trên hết; thứ hai, linh hoạt, mềm dẻo dựa trên nhận thức đúng về đối tác và đối tượng; thứ ba, Việt Nam thực hiện chính sách quốc phòng “ba không”: không tham gia các liên minh quân sự; không là đồng minh quân sự của bất kỳ nước nào; không cho bất cứ nước nào đặt căn cứ quân sự ở Việt Nam và không dựa vào nước này để chống nước kia.
Như vậy, đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước Việt Nam là đúng đắn phù hợp với xu thế phát triển của thế giới. Do đó, Minh Châu cho rằng, đối ngoại của Việt Nam là “thân Trung” “thoát Trung” hay “thân Mỹ”… hoàn toàn không đúng mà là sự xuyên tạc với dụng ý xấu nhằm chia rẽ mối quan hệ của Việt Nam với Trung Quốc và Mỹ hiện nay.
Hai là, nguyên tắc tập trung dân chủ là kim chỉ nam cho toàn bộ hoạt động tổ chức, sinh hoạt và xây dựng Đảng ta. Tập trung dân chủ là nguyên tắc cơ bản của học thuyết Mác – Lênin về đảng kiểu mới của giai cấp công nhân; là nguyên tắc cơ bản trong tổ chức, sinh hoạt và hoạt động cách mạng của Đảng Cộng sản. Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ là cơ sở đảm bảo cho sự thống nhất về tư tưởng, ý chí và hành động của Đảng, làm cho Đảng luôn vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, tạo nên sức mạnh vô địch của một đảng cách mạng. Xa rời nguyên tắc tập trung dân chủ là hủy hoại sức mạnh của Đảng, dẫn đến hậu quả nghiêm trọng; gây nên sự thiếu thống nhất, mất đoàn kết nội bộ trong các tổ chức đảng, ảnh hưởng tiêu cực đến hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo của Đảng, làm xói mòn lòng tin của đảng viên, của cán bộ và nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, đưa đến những hệ lụy khó lường đối với sự lớn mạnh và tồn vong của Đảng.
Nguyên tắc tập trung dân chủ đã được cụ thể hóa trong điều lệ của Đảng và được thực hiện nghiêm túc, nghiêm minh, hiệu quả trong quá trình lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam từ khi được thành lập đến nay. Vì vậy, Minh Châu cho rằng, “…việc đề cử nhân sự…phụ thuộc vào quyền ‘nhắc lên – đặt xuống’ của những bí thư đảng bộ…” là hoàn toàn không đúng và là sự xuyên tạc về bản chất nguyên tắc tập trung dân chủ trong Đảng ta.
Từ những vấn đề trên cho thấy bài viết“Lá phiếu dân chủ trong đảng cầm quyền nhìn từ Hong Kong” của Minh Châu là sự xuyên tạc quan điểm, chủ trương, đường lối đối ngoại và vấn đề dân chủ của Đảng, Nhà nước ta nhằm gây sự hoài nghi, dao động trong cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước. Chúng ta cần lên án và bác bỏ âm mưu hèn hạ này.

2 nhận xét:

  1. Chúng ta phải tích cực và thẳng thắn vạch trần bộ mặt thật nhơ bẩn của bọn phản động thông qua các bình luận chính xác ở các tài khoản của bọn chúng.

    Trả lờiXóa