Thứ Tư, 23 tháng 10, 2019

VẬN DỤNG QUAN ĐIỂM CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN VỀ QUÂN ĐỘI KIỂU MỚI CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Trung thành và vận dụng sáng tạo học thuyết Mác - Lênin về quân đội kiểu mới của giai cấp công nhân vào điều kiện cụ thể Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta đã tổ chức, lãnh đạo, giáo dục và rèn luyện quân đội ta, một quân đội mang đầy đủ bản chất, tính chất, đặc điểm của quân đội kiểu mới của giai cấp công nhân. Ngay từ khi ra đời nó đã mang bản chất giai cấp công nhân, tính nhân dân và tính dân tộc sâu sắc, chiến đấu vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc của nhân dân. Bản chất và tính chất ấy ngày càng được củng cố, phát triển trong quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của quân đội ta trong bảy thập kỷ qua.
       Trong quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, quân đội ta cùng với toàn dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đã làm nên những chiến thắng huy hoàng trong cách mạng giải phóng dân tộc, trong kháng chiến chống xâm lược và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Đó là minh chứng hùng hồn cho thấy sức mạnh to lớn của một quân đội được tổ chức xây dựng, được huấn luyện, giáo dục trên nền tảng học thuyết Mác - Lênin về quân đội kiểu mới của giai cấp công nhân; cho thấy giá trị lý luận - tư tưởng sâu sắc và bền vững của học thuyết này.
Trong tình hình mới, học thuyết Mác - Lênin về quân đội kiểu mới của giai cấp công nhân càng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, vẫn giữ nguyên giá trị lý luận, thực tiễn cấp thiết mang tính thời sự nóng hổi, nhất là đối với chúng ta hiện nay. Nó tạo cơ sở lý luận, phương pháp luận để chúng ta hiểu rõ hơn, nhận thức sâu sắc hơn Nghị quyết Hội nghị Trung ương Tám khóa XI của Đảng về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, cũng như yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại trong bối cảnh lịch sử mới.
Hiện nay, sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa của nhân dân ta đang đứng trước nhiều khó khăn và thách thức mới. Tình hình thế giới và khu vực có những diễn biến phức tạp mới, tiềm ẩn nhiều yếu tố bất trắc, khó lường. Khu vực Đông Nam Á diễn ra sự tranh chấp lãnh thổ, chủ quyền biển đảo phức tạp. Trên thế giới đã xuất hiện một số loại hình chiến tranh kiểu mới, như chiến tranh công nghệ cao, chiến tranh thông tin, chiến tranh mạng, sử dụng sức mạnh mềm thông qua các hoạt động kinh tế, ngoại giao, văn hóa kết hợp với "diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ... hết sức nguy hiểm. Vấn đề bảo vệ độc lập chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ, đặc biệt là bảo vệ chủ quyền biển đảo, bảo vệ lợi ích quốc gia dân tộc, bảo vệ Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa gặp những thách thức phức tạp mới.
Trong bối cảnh đó, Đảng ta khẳng định tiếp tục thực hiện những mục tiêu, quan điểm, phương hướng, phương châm chỉ đạo nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc mà Nghị quyết Hội nghị Trung ương Tám khóa IX của Đảng đã đề ra và bổ sung, phát triển chiến lược bảo vệ Tổ quốc phù hợp với tình hình mới. Đồng thời nhấn mạnh chúng ta phải thực hiện tốt “giữ nước từ khi nước chưa nguy”; có kế sách ngăn ngừa, loại bỏ các nguy cơ chiến tranh, xung đột từ sớm, từ xa”.
Yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc đã và đang đặt ra một cách cấp thiết phải xây dựng quân đội thực sự vững mạnh trong tình hình mới. Trong điều kiện đó, chúng ta càng phải thấm nhuần sâu sắc và vận dụng sáng tạo những nguyên lý cơ bản của học thuyết Mác - Lênin về quân đội kiểu mới của giai cấp công nhân. Toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta phải thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; phát huy bản chất, truyền thống tốt đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”; phải chăm lo xây dựng cái “gốc” chính trị của quân đội, xây dựng quân đội thực sự vững mạnh về chính trị, làm cở sở để xây dựng quân đội trên các mặt khác, nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của quân đội. Bảo đảm cho quân đội thực sự là công cụ bạo lực sắc bén, lực lượng chính trị tin cậy, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và nhân dân, được nhân dân tin cậy, yêu mến, đủ sức hoàn thành mọi nhiệm vụ, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong mọi tình huống./.

2 nhận xét: