Thứ Tư, 16 tháng 10, 2019

CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN, TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH TRONG BỐI CẢNH CNH, HĐH ĐẤT NƯỚC

Những thành tựu to lớn của cách mạng Việt Nam trong 74 năm qua đã khẳng định vai trò nền tảng tư tưởng của Đảng là chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đối với mọi thắng lợi của cách mạng nước ta. Vận dụng, bổ sung, phát triển một cách sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, Đảng Cộng sản Việt Nam xác định kiên trì đưa đất nước phát triển theo con đường chủ nghĩa xã hội, trong đó, “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” vừa là đặc trưng vừa là mục đích của chủ nghĩa xã hội tại Việt Nam. 
         Về kinh tế, xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, có nhiều hình thức sở hữu, nhiều thành phần kinh tế, trong đó kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo, kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng của nền kinh tế; các chủ thể thuộc các thành phần kinh tế đều bình đẳng, hợp tác và cạnh tranh theo pháp luật; thị trường đóng vai trò chủ yếu trong huy động và phân bổ các nguồn lực phát triển. Đảng coi xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân là hình thức tối ưu thực hiện quyền lực của nhân dân; văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, một động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời là một mục tiêu của chủ nghĩa xã hội, v.v. Đây là kết quả của sự tổng kết thực tiễn, tiếp thu, vận dụng, bổ sung, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin cũng như những thành tựu của văn hóa nhân loại.
Tuy nhiên, trong bối cảnh thế giới hiện nay có nhiều biến động, khó dự báo; các thế lực thù địch và phản động không ngừng xuyên tạc, chống phá, phủ định sạch trơn chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Họ cố tình xuyên tạc, hạ thấp vai trò của chủ nghĩa Mác – Lênin, cho rằng tư tưởng Mác – Lênin đã lỗi thời, không phù hợp với bối cảnh lịch sử của phương Đông, đặc biệt là của Việt Nam hiện nay. Từ đó, phủ nhận vai trò lãnh đạo hợp pháp và chính đáng của Đảng Cộng sản Việt Nam; phủ nhận mục tiêu và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam, chúng cho rằng tất yếu phải đi theo con đường tư bản chủ nghĩa.
Vì vậy, bảo vệ và phát triển chủ nghĩa Mác – Lênin trong thời kỳ cách mạng mới của đất nước là nhiệm vụ quan trọng của toàn Ðảng, toàn quân, toàn dân. Đó là công việc đòi hỏi sự tự giác, thường xuyên của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tổ chức chính trị - xã hội các cấp; của từng địa phương, cơ quan, đơn vị, của cán bộ, đảng viên. Bảo vệ chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là bảo vệ những nguyên lý, bảo vệ lập trường, phương pháp và những quan điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Đồng thời, tiếp tục làm rõ cơ sở lý luận, thực tiễn, hoàn thiện hệ thống lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta trong tình hình mới. Chúng ta phải dùng thành quả của thực tiễn để chứng minh tính đúng đắn trong lý luận của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; lấy thành tựu phát triển kinh tế - xã hội làm cơ sở vật chất vững chắc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Ngược lại, phải phát huy sức mạnh thế giới quan và phương pháp luận của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong việc phát hiện, giải quyết những vấn đề của thực tiễn cách mạng Việt Nam hiện nay, trước hết là trong xây dựng đường lối, chủ trương của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và thể chế, nguyên tắc tổ chức hoạt động của toàn hệ thống chính trị. Trọng tâm là tiếp tục làm cho toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân nhận thức ngày càng đầy đủ hơn, sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; làm cho chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội, xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Đồng thời, kiên quyết đấu tranh, phản bác mạnh mẽ với những luận điệu xuyên tạc, vu khống chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh của các thế lực thù địch.
Thực tiễn cho thấy, cùng với sự phát triển của lực lượng sản xuất hiện đại, thế giới đang hướng về những giá trị nhân văn cao đẹp của chủ nghĩa xã hội. Chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh sẽ luôn tiếp tục soi sáng cho chúng ta về một xã hội tiến bộ, công bằng và nhân văn. Các giá trị bền vững trong tư tưởng, quan điểm, phương pháp của C. Mác, Ph. Ăng-ghen, V.I. Lênin, Hồ Chí Minh luôn là lý luận và phương pháp luận khoa học để giúp chúng ta nhận thức và cải tạo thế giới; đồng thời, đòi hỏi cần bổ sung, phát triển cho phù hợp với quy luật vận động, phát triển không ngừng của thế giới tự nhiên và xã hội.

2 nhận xét: