Thứ Ba, 15 tháng 10, 2019

CẦN KIÊN ĐỊNH LẬP TRƯỜNG, QUAN ĐIỂM, PHƯƠNG PHÁP LUẬN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN, TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

Nếu không kiên định lập trường, quan điểm, phương pháp luận của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, sẽ không thể thống nhất ý chí và hành động trong Đảng. 
Nếu không nắm được bản chất khoa học và cách mạng, không nắm chắc nội dung cơ bản, cốt lõi của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh thì khó lý giải đúng, trúng, thuyết phục những vấn đề do thực tiễn cuộc sống đặt ra. Do đó, cũng không có cơ sở khoa học chắc chắn nhất để đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái, thù địch đòi tách rời chủ nghĩa Mác – Lênin với tư tưởng Hồ Chí Minh. Chỉ trên cơ sở nắm vững bản chất khoa học và cách mạng của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng và mỗi cán bộ, đảng viên mới có phương pháp luận sắc bén để vận dụng đúng đắn, sáng tạo vào giải quyết các vấn đề thực tiễn đặt ra đối với đất nước và ở từng cấp, ngành, địa phương. Do vậy, cần tăng cường tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, làm cho hệ tư tưởng của Đảng luôn giữ vai trò chủ đạo trong đời sống tinh thần xã hội. Sức mạnh cải tạo thế giới của chủ nghĩa Mác – Lênin là ở chỗ nó được thâm nhập vào quảng đại quần chúng nhân dân, được quần chúng hiểu, tin và làm theo lý luận đó. Tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm cho cán bộ, đảng viên nắm chắc lập trường, quan điểm, phương pháp để xử trí đúng với mọi việc, với mọi người và với bản thân mỗi người; biết vận dụng sáng tạo vào công tác; học đi đôi với hành, lý luận gắn với thực tiễn. Cần tạo ra sự chuyển biến mới về chất lượng, hiệu quả việc học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (khóa XII); khắc phục các biểu hiện hình thức, giản đơn và thái độ thờ ơ, xem nhẹ việc học tập lý luận chính trị trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên.
Các thế lực thù địch tung ra luận điệu đòi tách rời chủ nghĩa Mác – Lênin với tư tưởng Hồ Chí Minh là nhằm tiếp tục thực hiện “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Vì vậy, việc kiên định chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là quan điểm có tính nguyên tắc để xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, nâng cao phẩm chất, trình độ, năng lực của mỗi cán bộ, đảng viên, góp phần làm thất bại mọi mưu đồ chống phá cách mạng Việt Nam.

2 nhận xét: