Thứ Ba, 15 tháng 10, 2019

GIẢI PHÁP ĐẤU TRANH, BÁC BỎ LUẬN ĐIỆU SAI TRÁI, XUYÊN TẠC DI CHÚC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

1. Tiếp tục làm rõ những giá trị to lớn, ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc của Di chúc. Di chúc là một văn kiện lịch sử vô giá, thể hiện tầm cao trí tuệ, tấm lòng vì dân vì nước, tầm nhìn sâu rộng về những vấn đề chiến lược của cách mạng, về sự chỉ đạo chiến lược của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cách mạng Việt Nam, nhất là ở những thời điểm bước ngoặt của cách mạng. 
Trong Di chúc, Người không chỉ căn dặn toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta về những việc cần làm mang tính chiến lược, mà còn thấy rõ thắng lợi chắc chắn của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta, qua đó động viên tinh thần quyết tâm giành cho được thắng lợi để xây dựng đất nước ngày càng “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn”, đóng góp xứng đáng vào sự phát triển vì hòa bình, tiến bộ của nhân loại. Do đó, chúng ta cần tiếp tục làm rõ tính khoa học và cách mạng, giá trị to lớn của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; khẳng định một cách rõ ràng tư tưởng của Người không phải là “ảo tưởng”, “viển vông”, bởi giá trị lý luận và thực tiễn của những quan điểm khoa học và cách mạng trong tư tưởng đã được thực tiễn lịch sử cách mạng Việt Nam kiểm nghiệm, minh chứng là hoàn toàn đúng đắn, thực sự là nền tảng tư tưởng của Đảng và nhân dân ta.
2. Tiếp tục khẳng định rõ những thành tựu to lớn của cách mạng Việt Nam dưới ánh sáng của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và sự nỗ lực phấn đấu của Đảng và nhân dân ta trong thực hiện Di chúc của Người suốt nửa thế kỷ qua. Trên thực tế, chúng ta đã từng bước đấu tranh theo hướng này và có hiệu quả rõ ràng. Tuy nhiên, trong thời gian tới, việc khẳng định những thành tựu trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội mà nhân dân ta thực hiện theo Di chúc của Người vẫn cần tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa; khẳng định rõ những thành tựu to lớn, đáng tự hào của công cuộc đổi mới xây dựng và bảo vệ Tổ quốc dưới sự lãnh đạo của Đảng. Có được những thành tựu đó là bởi Đảng và nhân dân ta luôn trung thành, kiên định và vận dụng một cách sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn cách mạng, là tuân theo lời căn dặn của Người trong Di chúc. Những hạn chế, khuyết điểm của chúng ta trong quá trình xây dựng đất nước là có thực, nhưng Đảng ta đã nhận rõ vấn đề và kiên quyết sửa chữa, đấu tranh, khắc phục.
3. Không ngừng phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, nỗ lực phấn đấu đưa đất nước bứt phá để sớm trở thành một nước công nghiệp phát triển bền vững. Điều có ý nghĩa quyết định để phản bác quan điểm sai trái, xuyên tạc là Đảng và Nhà nước lãnh đạo, tổ chức thực hiện tốt các chủ trương, chính sách, pháp luật, chống quan liêu, tham nhũng, tiêu cực có hiệu quả; khắc phục những yếu kém, khuyết điểm, tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của các tầng lớp nhân dân. Đây là vấn đề mà Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh trong Di chúc: “Đảng cần phải có kế hoạch thật tốt để phát triển kinh tế và văn hóa, nhằm không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân”. Phải làm cho mọi người dân có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn diện. Phải thực hiện chủ trương, chính sách hợp lòng dân; phải “hết sức làm” những việc gì có lợi cho dân, “hết sức tránh” những việc gì có hại đối với dân. Chăm lo và bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân; phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Trong mọi trường hợp, phải cố gắng đảm bảo thực hiện các mục tiêu xã hội, như: tạo việc làm, nâng cao đời sống nhân dân, giảm tỷ lệ hộ nghèo, bảo đảm an sinh xã hội.
Tính chủ động trong đấu tranh bác bỏ mọi luận điệu sai trái, xuyên tạc Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đòi hỏi hơn lúc nào hết chúng ta phải giải quyết thật tốt “trước hết là vấn đề về Đảng” mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhìn thấy những điều có thể sẽ xảy ra đối với Đảng ta. Đó là những vấn đề mất dân chủ, mất đoàn kết, vấn đề Đảng cầm quyền, vấn đề đạo đức cách mạng, sự trong sạch của Đảng và trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên... Theo đó, phải tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng ngang tầm nhiệm vụ, xem đây là nhiệm vụ then chốt và thực hiện đúng với tinh thần là nhiệm vụ then chốt mà Đảng ta đã nhiều lần nhấn mạnh. Thấm nhuần lời căn dặn của Người “Trong Đảng thực hiện dân chủ rộng rãi, thường xuyên và nghiêm chỉnh tự phê bình và phê bình là cách tốt nhất để củng cố và phát triển sự đoàn kết và thống nhất của Đảng. Phải có tình đồng chí thương yêu lẫn nhau”2, mỗi đảng viên, mỗi chi bộ đều ra sức làm tròn nhiệm vụ Đảng giao phó, “hết lòng hết sức phục vụ Tổ quốc, phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân”. Phải “giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, người đầy tớ của nhân dân”, mỗi đảng viên, cán bộ phải thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng như “giữ gìn con ngươi của mắt mình”.
Đoàn kết là một truyền thống cực kỳ quý báu của Đảng và của nhân dân ta. “Toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu, xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới”. Sức mạnh của lòng tin và tinh thần đoàn kết toàn dân tộc sẽ lấp đi những kẽ hở mà các thế lực thù địch có thể lợi dụng len lỏi để chia rẽ nội bộ, quấy nhiễu lòng dân. Vì thế, trong tình hình hiện nay, chúng ta càng phải ra sức chăm lo củng cố và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xem đây là vấn đề có ý nghĩa chiến lược, động lực chủ yếu và là nhân tố quyết định thắng lợi của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.
 4. Thực hiện nội dung, giải pháp phù hợp, đấu tranh bác bỏ, làm phá sản mọi luận điệu sai trái, xuyên tạc Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Hiện nay, chúng ta cần nhìn nhận và xem xét vấn đề nâng cao chất lượng, hiệu quả đấu tranh chống quan điểm sai trái, thù địch một cách thực tế, thấu đáo, hiện thực và phù hợp hơn. Cần thực hiện đúng theo phương châm “thêm bạn, bớt thù” mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ dẫn trong đấu tranh phản bác, phải có sách lược đúng đắn, xem xét từng đối tượng cụ thể trong đấu tranh. Điều quan trọng là, phải biết cách đấu tranh, bác bỏ phù hợp với từng đối tượng, trên từng luận điểm sai trái, trên từng phương tiện truyền thông; nghiên cứu kỹ quan điểm sai trái, thù địch mà bài viết đấu tranh phản bác. Đồng thời, nắm chắc nội dung, ý đồ tư tưởng, dụng ý, mưu đồ, các góc độ ảnh hưởng và tác động của quan điểm sai trái, thù địch, nắm vững hoàn cảnh, bối cảnh và lực lượng cụ thể (chủ thể trực tiếp) đưa ra quan điểm đó. Từ đó, sử dụng đúng cả về lý luận, luận cứ và bút pháp đấu tranh, nâng cao chất lượng bài đấu tranh, phản bác; vạch rõ tính chất phản khoa học, phi lịch sử, phản động về chính trị, tính chất sai trái, thù địch và sự nguy hiểm của các quan điểm sai trái, xuyên tạc tư tưởng Hồ Chí Minh nói chung, Di chúc của Người nói riêng. Khắc phục mọi biểu hiện đấu tranh qua loa, chỉ hô hào chung chung, viết bài một cách hời hợt theo kiểu viết “cho có bài”, cho “xong nhiệm vụ”. Đấu tranh với các quan điểm sai trái, xuyên tạc tư tưởng Hồ Chí Minh và Di chúc của Người không phải chỉ để phản bác, mà điều quan trọng còn phải nhằm trực tiếp phục vụ cho yêu cầu chính trị, tư tưởng cụ thể ở thời điểm viết bài, bảo vệ được những giá trị của tư tưởng và Di chúc. Không thể “nói lấy được”, phê phán, phản bác “lấy được” mà thiếu quan tâm đến việc vạch rõ tính chất phản khoa học, vô căn cứ của các quan điểm sai trái, xuyên tạc. Nếu không làm rõ được tính chất phản khoa học, phi lịch sử,... của các quan điểm sai trái, xuyên tạc; không chỉ ra được nó sai ở chỗ nào, không đúng ở chỗ nào, nó trái, xuyên tạc tư tưởng Hồ Chí Minh và Di chúc, đường lối, quan điểm của Đảng ở chỗ nào hoặc chỉ ra một cách chung chung, lập luận chưa “tới”, chưa trúng, thì bài đấu tranh không những chất lượng thấp, thiếu sức thuyết phục, mà còn vô hình trung, rất có thể lại góp phần “tuyên truyền không công” cho các quan điểm sai trái, xuyên tạc. Về phía tổ chức, cần đặc biệt chú ý khơi dậy mạnh mẽ lòng nhiệt tình và dũng khí đấu tranh cho mỗi người viết.
50 năm qua, Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn là nguồn cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta phát huy tinh thần yêu nước, đoàn kết, đại đoàn kết toàn dân tộc, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, giành những thắng lợi vẻ vang, đưa cả nước bước vào thời kỳ mới, thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Thực tế đó đã phản bác lại các quan điểm sai trái, thù địch xuyên tạc bản Di chúc của Người.

2 nhận xét:

  1. Các thế lực thù địch rất điên cuồng chống phá Việt Nam; chúng dùng mọi thủ đoạn để chống phá; chúng ta phải hết sức tỉnh táo trước luận điệu sai trái của kẻ thù để không bị mắc bẫy của chúng.

    Trả lờiXóa