Thứ Ba, 15 tháng 10, 2019

CHỦ ĐỘNG ĐẤU TRANH, BÁC BỎ LUẬN ĐIỆU SAI TRÁI, XUYÊN TẠC DI CHÚC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là tài sản vô giá, định hướng cho mọi hoạt động của Đảng, dân tộc ta trên con đường đấu tranh, xây dựng đất nước giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Mọi hành động xuyên tạc nội dung, giá trị của Di chúc cần phải kiên quyết đấu tranh bác bỏ. Đây là trách nhiệm chính trị của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta.
        Càng gần đến ngày kỷ niệm 50 năm toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019), các thế lực thù địch lại càng đẩy mạnh chống phá. Họ nhân danh nghiên cứu khoa học, mượn cớ bàn lại lịch sử, tìm tòi góc nhìn, cách tiếp cận mới, ra vẻ ca ngợi, tán dương, nhưng thực chất là xuyên tạc Di chúc và toàn bộ tư tưởng của Người, hòng chống Đảng và cách mạng Việt Nam. Họ cho rằng, bản Di chúc chỉ “mang tính chất cá nhân” chứ không có giá trị chỉ đạo thực tiễn đối với dân tộc, “không thật sự có giá trị như sự tuyên truyền” của Đảng và Nhà nước Việt Nam hoặc “không thể hiện đúng tư tưởng của chủ nghĩa Mác – Lênin”. Họ còn trắng trợn cho rằng, trong Di chúc, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã “từ bỏ con đường đi lên chủ nghĩa xã hội”, thế mà Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn cứ cố kiên trì con đường này, điều đó là “đi ngược lại ý nguyện của chính Chủ tịch Hồ Chí Minh”; hoặc Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nói học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh, nhưng thực ra lại đi ngược lại, không làm theo những tư tưởng trong Di chúc, v.v. Mục đích của họ là xuyên tạc tư tưởng, hạ bệ thần tượng Hồ Chí Minh, làm suy yếu nền tảng tư tưởng của Đảng. Vì thế, chủ động đấu tranh, bác bỏ những luận điệu xuyên tạc một cách có hiệu quả là góp phần bảo vệ, phát triển chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi hoạt động của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta trên con đường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

2 nhận xét:

  1. Không một thế lực thù địch, phản động nào có thể phủ nhận được giá trị định hướng thiên tài trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

    Trả lờiXóa