Thứ Năm, 11 tháng 11, 2021

CẢNH GIÁC VỚI NHỮNG LỜI BỊA ĐẶT, NHẢM NHÍ CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH!

Hiện nay, toàn Đảng, toàn dân đang triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và các Nghị quyết Trung ương, nhất là tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII: “về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Lợi dụng vấn đề này, một số người đã tung ra luận điệu xuyên tạc, bịa đặt, nhảm nhí, cho rằng: “Đảng cộng sản Việt Nam không thể đấu tranh chống tham nhũng, suy thoái thành công”. Thực chất, đây quan điểm, nhận thức sai trái, nhằm nói xấu, phủ nhận cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng của Đảng ta, kích động, chia rẽ nội bộ trong Đảng, gây hoang mang trong dư luận xã hội, nhằm thực hiện mưu đồ chính trị đen tối của chúng: xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, lật đổ Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và chế độ xã hội chủ nghĩa, đưa nước ta theo con đường tư bản chủ nghĩa. Vì vậy, chúng ta cần phải luôn nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, không để các thế lực thù địch, phản động lợi dụng, lừa bịp, lôi kéo, dụ dỗ, kích động để chống phá Đảng và cách mạng Việt Nam; đồng thời, tích cực, chủ động, kiên quyết đấu tranh vạch trần bản chất, âm mưu, thủ đoạn hen hạ của chúng xây dựng trận địa chính trị, tư tưởng vững chắc, giữ vững sự lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị và phong trào cách mạng Việt Nam trong mọi tình huống.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét