Thứ Năm, 11 tháng 11, 2021

LÝ TƯỞNG CỦA CHỦ NGHĨA CỘNG SẢN MÃI SOI ĐƯỜNG CÁCH MẠNG VIỆT NAM!

Gần đây, trên các trang mạng xã hội, một số phần tử chống đối, phản động, đã đưa ra luận điệu tuyên truyền, xuyên tạc, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong xã hội, bới móc lịch sự phủ nhận những hy sinh xương máu của quân và dân ta trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa hiện nay. Chúng cho rằng: Cộng sản Việt Nam chưa bao giờ có chính nghĩa và lý tưởng, chính nghĩa của chúng ta dùng bạo lực cướp chính quyền làm cho nửa miền Bắc lâm vào cảnh khốn cùng chết chóc trong cải cách ruộng đất. Đây là luận điệu xuyên tạc, bóp méo lịch sử một cách trắng trợn, vô căn cứ, thể hiện rõ sự thâm thủ, hằn học với chế độ, con đường cách mạng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam do Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn.

  Thực tiễn lịch sử Việt Nam đã chứng minh, trước khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, các phong trào yêu nước Việt Nam phát triển rất mạnh mẽ, sôi sục nhưng do bế tắc về đường lối nên cuối cùng đều thất bại, nhiều nhà yêu nước muốn tìm đường cứu nước, cứu dân tộc khỏi ách nô lệ, lầm than của thực dân Pháp xâm lược nhưng đều không thành. Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam đã chấm dứt sự khủng hoảng về đường lối của cách mạng Việt Nam. Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo nhân dân ta tiến hành hai cuộc kháng chiến vĩ đại chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, thống nhất Tổ quốc, đưa nước ta quá độ lên chủ nghĩa xã  hội, khởi xướng và lãnh đạo công cuộc đổi mới. Trong công cuộc xây dựng và kiến thiết đất nước, chúng ta đã đạt được nhiều thành tựu to lớn, quan trọng, nhưng cũng không tránh khỏi những sai lầm, khuyết điểm. Tuy nhiên, hạn chế, khuyết đã được Đảng ta nhanh chóng phát hiện và kiên quyết khắc phục, từng bước đưa đất nước thoát khỏi cuộc khủng hoảng, tiếp tục phát triển theo con đường cách mạng xã hội chủ nghĩa. Vì vậy, các thế lực thù địch, phản động có tuyên truyền, xuyên tạc thế nào, cố tình gieo rắc hoài nghi về tính đúng đắn và khả năng dẫn tới thành công của sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ra sao cũng không thể làm thay đổi mục tiêu, lý tưởng mà Đảng; Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhân dân ta đã lựa chọn. Vì thế, mỗi cán bộ, đảng viên và quần chúng cần xây dựng cho mình bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với sự nghiệp cách mạng, vào sự lãnh đạo của Đảng, không để “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa vì mục tiêu: “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét