Thứ Năm, 11 tháng 11, 2021

BẢN CHẤT LUẬN ĐIỆU “PHI CHÍNH TRỊ HÓA QUÂN ĐỘI” CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH

Để chống phá Đảng, Nhà nước ta, các thế lực thù địch, đối tượng phản động tập trung chống phá nền tảng tư tưởng chính trị, trọng tâm là học thuyết lý luận Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh mà Đảng ta đã xác định là nền tảng tư tưởng, là “kim chỉ nam” cho mọi hành động. Tận dụng những sai lầm, khuyết điểm trong quá trình xây dựng Đảng, Nhà nước, nhất là tệ nạn tham ô, tham nhũng, vi phạm đạo đức của một số cán bộ các cấp, từ đó, xuyên tạc, bôi nhọ, nói xấu, đổ đồng đội ngũ cán bộ, tạo sự nghi ngờ trong bất cứ việc tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, từng bước gây mất niềm tin của nhân dân vào Đảng.

Cùng với các mục tiêu chống phá trên, bọn chúng ra sức tuyên truyền quan điểm “phi chính trị hóa” quân đội. Đây là thủ đoạn rất xảo quyệt và cực kỳ nguy hiểm. Như chúng ta đã biết, Quân đội là lực lượng nòng cốt bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ nhân dân, là “thanh bảo kiếm” bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ xã hội chủ ngh. Một khi quân đội và các lực lượng vũ trang khác bị “phi chính trị hóa”, đánh mất nền tảng tư tưởng, cái cốt lõi để tạo nên sức mạnh thì chắc chắn sẽ suy yếu. Khi đó, sức mạnh tư tưởng đã suy yếu, dẫn đến không còn khả năng ngăn chặn các cuộc bạo động, bạo loạn từ bên trong cũng như khả năng tấn công từ bên ngoài của các thế lực thù địch. Một khi, nền tảng chính trị không được giữ vững, sự bất ổn định trong quản lý đất nước xảy ra, các hoạt động chống đối, phá hoại có cơ hội lộ diện. Lúc đó, sức mạnh chuyên chính không được thực thi, khả năng ngăn chặn sự tấn công từ bên trong và bên ngoài sẽ bị vô hiệu hóa. Đất nước sẽ dẫn đến tình trạng mất an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, từng bước dẫn đến bạo loạn, lật đổ chính quyền. Bản chất của cái gọi là “quân đội phi chính trị”, “quân đội phi giai cấp” chỉ là thứ ngôn ngữ hoa mỹ nhằm che đậy âm mưu toan tính lật đổ chế độ, xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng với cách thức, thủ đoạn rất tinh vi, thâm độc của các thế lực thù địch và đối tượng phản động mà thôi.

Quân đội của chúng ta là quân đội của nhân dân, từ nhân dân mà ra, được nhân dân chăm lo nuôi dưỡng, với mục tiêu xuyên suốt, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, bảo vệ nhân dân, bảo vệ nền độc lập dân tộc mà biết bao thế hệ ông cha đã dày công, đổ xương máu xây đắp, dựng nên. Quân đội ấy được đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện về mọi mặt của Đảng, cùng có chung lợi ích dân tộc, đất nước, giai cấp và nhân dân. Xây dựng quân đội kiên định về chính trị, vững mạnh về tư tưởng, chặt chẽ, trong sạch về tổ chức, có đủ sức mạnh đánh trả bất cứ hành động xâm lược nào cũng như hoạt động làm tổn hại đến sự ổn định của đời sống xã hội. Đây không chỉ là yêu cầu của Đảng mà đó là nhiệm vụ của toàn dân tộc, của nhân dân, của mọi thành phần trong xã hội và của chính quân đội.

Nhận thức đúng bản chất, âm mưu thủ đoạn, cách thức hoạt động của các thế lực thù địch, đối tượng phản động đối với quân đội cũng là biện pháp quan trọng để tăng cường bản chất giai cấp công nhân và sức mạnh chiến đấu của quân đội, bảo đảm cho quân đội luôn luôn sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu thắng lợi trong mọi tình huống.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét