Thứ Ba, 7 tháng 6, 2022

BÌNH TĨNH, KIÊN QUYẾT TRƯỚC ÂM MƯU CHỐNG PHÁ CÁCH MẠNG NƯỚC TA TRÊN KHÔNG GIAN MẠNG

Bên cạnh những tiện ích vượt bậc mà cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 mang lại, các thế lực phản động lợi dụng công nghệ số để thực hiện thủ đoạn tuyên truyền, chống phá Đảng, nhà nước và chế độ ta. Kiên quyết trước âm mưu chống phá trên không gian mạng luôn là vấn đề nóng bỏng, đòi hỏi mỗi chúng ta phải hết sức tỉnh táo, chủ động, tích cực để làm thất bại âm mưu của các thế lực thù địch.

Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng nhận định, đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay. Tuy nhiên, bên cạnh những thời cơ, thuận lợi để phát triển, đất nước ta phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Các thế lực thù địch và phản động tăng cường ra sức chống phá Đảng và nhà nước ta, nhất là trên mặt trận tư tưởng, chính trị, với những thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt. Chúng đẩy mạnh chiến lược "diễn biến hòa bình", lợi dụng mạng xã hội để truyền bá quan điểm sai trái, tung tin bịa đặt xuyên tạc lịch sử, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước ta.

Chúng lợi dụng Internet, mạng xã hội để chống phá, xuyên tạc chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, phủ định con đường đi lên CNXH của nước ta. Chúng lập hàng ngàn trang web, tận dụng truyền thông ở nước ngoài, kênh Facebook, YouTube... để tung thông tin “xấu”, “độc”, hòng chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, bôi nhọ, nói xấu lãnh đạo Đảng và nhà nước; kích động, xúi giục phần tử cơ hội chống phá Đảng, chế độ ta.

Những năm qua, chúng ta đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch. Qua đó, góp phần giữ vững, bổ sung và phát triển nền tảng tư tưởng của Đảng, ngăn chặn và đẩy lùi âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, phản động; giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Củng cố, nâng cao niềm tin của nhân dân đối với Đảng, nhà nước và chế độ XHCN.

Đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam có ý nghĩa quan trọng, góp phần củng cố và tăng cường niềm tin của nhân dân với Đảng, giữ vững sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận xã hội, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Qua đó, góp phần làm thất bại mọi âm mưu “diễn biến hòa bình”, thủ đoạn “châm ngòi” kích động của các thế lực thù địch.

Đặc biệt, Đảng ta đưa ra giải pháp về phát huy vai trò của khoa học - công nghệ hiện đại trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái. Đảng chỉ rõ: “Đẩy mạnh ứng dụng thành tựu khoa học - công nghệ phục vụ công tác tuyên truyền, bảo đảm an ninh tư tưởng trên môi trường mạng”. Cùng với đó, đề cao cảnh giác chống lại quan điểm sai trái và tích cực đấu tranh chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; kịp thời thông tin, tuyên truyền, phản tuyên truyền về dư luận xã hội quan tâm và vấn đề phản ánh trên phương tiện truyền thông, mạng xã hội... Tận dụng tối đa thành tựu của khoa học - công nghệ hiện đại để kịp thời phát hiện, làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn của thế lực thù địch trên không gian mạng.

1 nhận xét:

  1. Để ngăn chặn các thông tin xuyên tạc, bịa đặt, chống đối chính quyền trên các trang MXH; thì các lực lượng chức năng cần chủ động phát hiện, đấu tranh chặn và xử lý kịp thời theo quy định của pháp luật.

    Trả lờiXóa