Thứ Hai, 20 tháng 6, 2022

TỪNG BƯỚC HOÀN THIỆN HỆ THỐNG GIÁM SÁT, PHẢN BIỆN XÃ HỘI PHÁT HUY QUYỀN LÀM CHỦ CỦA NHÂN DÂN

Trong hệ thống giám sát, phản biện xã hội ở Việt Nam, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội có vai trò vô cùng quan trọng. Cùng với các thiết chế đó, cần có cơ chế phát huy vai trò giám sát, phản biện của từng người dân, của các phương tiện thông tin đại chúng ... Để việc giám sát, phản biện đó có chất lượng, cần tạo mọi điều kiện để các chủ thể thực hiện sự phản biện đường lối, chủ trương, chính sách và trách nhiệm của cơ quan, cá nhân, cán bộ phụ trách việc đó. Điều đó có nghĩa, công khai hoá, minh bạch hoá, dân chủ hoá về thông tin là cơ sở để có sự giám sát, phản biện có hiệu quả. Nhưng mặt khác, hiệu quả của việc giám sát, phản biện còn phụ thuộc vào năng lực, bản lĩnh của chủ thể thực hiện sự phản biện; vào năng lực của người lãnh đạo và quản lý trong việc nghe, biết nghe, biết xử lý những ý kiến giám sát, phản biện... Cho nên, nâng cao trình độ, năng lực, văn hoá dân chủ cho cả phía giám sát, phản biện lẫn phía nhận sự giám sát, phản biện là một yêu cầu bức thiết. Mọi hoạt động của các cơ quan đều đặt lợi ích và quyền lợi của nhân dân lên trên, “mọi chủ trương, chính sách phải thực sự xuất phát từ cuộc sống, nguyện vọng và quyền lợi chính đáng của nhân dân làm mục tiêu phấn đấu”.

Đấu tranh chống âm mưu, thủ đoạn lợi dụng vấn đề dân chủ của các thế lực thù địch, nhằm phát huy dân chủ trong điều kiện hiện nay là một nội dung quan trọng có tính cấp cấp thiết cả về lý luận và thực tiễn.. Do đó chúng ta vừa đề cao cảnh giác, chủ động tấn công, vừa đổi mới tư duy, có phương thức, biện pháp thích hợp, tăng cường tuyên truyền sâu rộng, kịp thời, chính xác, phản bác một cách mạnh mẽ, quyết liệt để kịp thời ngăn chặn sự chống phá về dân chủ của các thế lực thù địch dưới bất cứ hình thức nào. Điều cốt lõi là làm cho tư tưởng, lý luận của Đảng về dân chủ thấm sâu trong mọi cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn, phương thức chống phá của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận, xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa cao đẹp - nhân văn./.

1 nhận xét:

  1. Để bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN thì cần phải Phát huy được sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc, của cả hệ thống chính trị, tranh thủ cao nhất sự đồng tình, ủng hộ của cộng đồng quốc tế và kiên quyết đấu tranh bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN

    Trả lờiXóa