Thứ Hai, 20 tháng 6, 2022

GẮN BÓ MẬT THIẾT VỚI NHÂN DÂN – PHẨM CHẤT CAO ĐẸP CỦA BỘ ĐỘI CỤ HỒ

Qua các cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và xây dựng LLVT cách mạng, hình ảnh và tên gọi thân thương Bộ đội Cụ Hồ thể hiện sâu sắc bản chất cách mạng của quân đội kiểu mới-quân đội do Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức, giáo dục, rèn luyện và lãnh đạo.

Phẩm chất trong sáng và nhân cách cao đẹp ấy được xây đắp nên từ tinh thần chiến đấu dũng cảm, không quản gian khổ, hy sinh của nhiều thế hệ cán bộ, chiến sĩ và sự giáo dục, rèn luyện của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh, cùng sự thương yêu, đùm bọc của nhân dân.

Gần 78 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành đã minh chứng rõ sức mạnh chiến đấu của Quân đội ta bắt nguồn từ nhân dân. Câu nói "quân với dân như cá với nước" chính là hình ảnh khái quát từ mối quan hệ gắn bó máu thịt ấy. Trong mối quan hệ đó, nhân dân là gốc, là nền tảng, là khởi nguồn cho sự ra đời và phát triển của quân đội; quân đội là một bộ phận không thể tách rời của nhân dân, là lực lượng nòng cốt cho toàn dân đánh giặc. Trong các cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, nhân dân không chỉ trực tiếp cầm vũ khí mà còn đùm bọc, nuôi giấu, chở che bộ đội. Dựa vào sức mạnh của nhân dân, gắn bó máu thịt với nhân dân, Quân đội ta đã vượt qua mọi khó khăn, thử thách, chiến đấu và chiến thắng mọi kẻ thù xâm lược.

Nhờ làm tốt công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng nên qua các giai đoạn cách mạng, cán bộ, chiến sĩ quân đội luôn giữ vững phẩm chất chính trị, mục tiêu, lý tưởng chiến đấu, gắn bó mật thiết với nhân dân. Thực tiễn qua các cuộc kháng chiến đã khẳng định rõ mối quan hệ máu thịt quân với dân. Trong những năm tháng kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, từ hậu phương lớn miền Bắc, các tầng lớp nhân dân hăng hái thi đua lao động sản xuất, chi viện sức người, sức của cho tiền tuyến lớn miền Nam với tinh thần: “Tất cả cho tiền tuyến, tất cả để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược”; thanh niên “Ba sẵn sàng”; phụ nữ “Ba đảm đang”; “Xe chưa qua, nhà không tiếc”; “Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”... Trên chiến trường miền Nam, cho dù đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai ráo riết thực hiện dồn dân lập ấp chiến lược hòng chia rẽ nhân dân với bộ đội, du kích; đàn áp phong trào cách mạng... nhưng mối quan hệ đoàn kết quân dân luôn được giữ vững. Hàng vạn người mẹ, người chị bất chấp gian khổ, mất mát, hy sinh để nuôi giấu, chở che bộ đội. Đó là những hình ảnh sáng ngời về tình đoàn kết quân dân, là cội nguồn của sức mạnh để Quân đội ta chiến thắng mọi kẻ thù.

Giữ gìn, phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ không chỉ là hoạt động giáo dục chính trị, tư tưởng mà còn là hoạt động văn hóa-đạo đức, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc; là biện pháp đạt tới những giá trị chân-thiện-mỹ của mỗi quân nhân trong sự nghiệp xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Đó cũng chính là yếu tố quan trọng để xây dựng, củng cố “thế trận lòng dân”, nâng cao nhân tố chính trị-tinh thần; tạo động lực mới, cổ vũ, động viên, thôi thúc cán bộ, chiến sĩ Quân đội ta.

1 nhận xét: