Thứ Tư, 15 tháng 6, 2022

THỰC CHẤT LUẬN ĐIỆU “MUỐN THỰC SỰ DÂN CHỦ VÀ PHÁT TRIỂN” PHẢI THỰC HIỆN “ĐA NGUYÊN, ĐA ĐẢNG”

Hiện nay, các thế lực thù địch sử dụng một khối lượng khổng lồ các phương tiện thông tin, truyền thông, nhất là sử dụng các trang mạng xã hội để thực hiện các chiến dịch chống phá tư tưởng quy mô lớn đối với Việt Nam. Các thế lực thù địch đưa ra luận điệu: Các cương lĩnh, đường lối cách mạng của Đảng chứng tỏ sự “chuyên quyền”, “độc đoán”, “đảng trị”. Chúng cho rằng, trong thời đại ngày nay, nếu tiếp tục đi theo con đường XHCN là sai lầm. Chúng “khuyên” chúng ta đi theo mô hình “xã hội dân chủ”, thực hiện “chính trị đa nguyên”, “đa đảng đối lập”, xóa bỏ Điều 4 trong Hiến pháp năm 2013 về hiến định quyền lãnh đạo của Đảng, vì chúng cho rằng “đa nguyên, đa đảng sẽ khơi dậy sự sáng tạo của toàn dân, tốt hơn cho sự phát triển của xã hội”(!).

Đây là một luận điệu hết sức nguy hiểm, thâm độc, bởi lẽ cố tình đánh đồng giữa vấn đề đa nguyên, đa đảng với vấn đề dân chủ và phát triển. Thực chất của luận điệu này là đòi hỏi Đảng Cộng sản Việt Nam phải “từ bỏ vị thế lãnh đạo”, “chuyển đổi thể chế chính trị”, với mục tiêu thâm độc là xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, thực hiện “đa nguyên chính trị”, chuyển hóa chế độ XHCN sang các chế độ xã hội khác. Luận điệu có thể dễ dàng đánh lừa những người có nhận thức chính trị không vững vàng, từ đó, cổ xúy cho việc thiết lập cơ chế đa nguyên, đa đảng tại Việt Nam. Vì vậy, cần nhận thức sâu sắc rằng, sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng nước ta, từ đó đề cao cảnh giác, kiên quyết đấu tranh với mọi luận điệu xuyên tạc, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với sự nghiệp cách mạng của dân tộc.


1 nhận xét:

  1. Phải xử thật nghiêm bọn phản động, nhất là những tên cầm đầu để răn đe kẻ khác

    Trả lờiXóa