Thứ Ba, 7 tháng 6, 2022

SỰ THẬT LỊCH SỬ BÁC BỎ MỌI LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐỘC LẬP DÂN TỘC GẮN VỚI CHỦ NGHĨA XÃ HỘI

Tuyên truyền xuyên tạc, bôi nhọ thân thế, sự nghiệp của lãnh tụ Hồ Chí Minh là một trong những chiêu trò của các thế lực thù địch, phản động đối với Việt Nam, trong đó, chúng đặc biệt tập trung xuyên tạc tư tưởng của Người về mục tiêu độc lập dân tộc gắn với chủ nghĩa xã hội (CNXH). Tuy nhiên, sự thật lịch sử đã bác bỏ hoàn toàn những luận điệu, động cơ và mục đích đen tối đó.

Trên không gian mạng, các thế lực thù địch, phản động xuyên tạc, bịa đặt rằng Hồ Chí Minh không vì lợi ích của dân tộc, lợi ích của nhân dân mà chỉ vì “lợi ích của Đảng”, của “ý thức hệ”… Động cơ của chúng không có gì khác là nhằm hạ bệ thần tượng Hồ Chí Minh, làm suy giảm lòng tin của nhân dân vào Đảng Cộng sản Việt Nam, phủ nhận thành quả và con đường đi lên CNXH của dân tộc ta.

Cần khẳng định rằng Nguyễn Tất Thành ngay từ khi ra nước ngoài lần đầu tiên năm 1911 đã không phải vì lợi ích cho riêng mình hay lợi ích cho nhóm người nào. Động cơ, mục đích không gì khác là tìm con đường giải phóng dân tộc, cứu nước, cứu dân. Trong suốt những năm tháng bôn ba ấy, Người luôn khao khát tìm lấy cách giải phóng cho đồng bào. Điều ấy đã khiến Người phát khóc lên khi tìm thấy “Con đường Giải phóng dân tộc” trong bản Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa của V.I.Lênin năm 1920.

Quá trình lãnh đạo cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam luôn bám sát và thể hiện rõ tư tưởng độc lập dân tộc gắn liền với CNXH. Trên cơ sở tiếp thu lý luận của Chủ nghĩa Mác - Lênin, ngay trong những văn kiện đầu tiên, Hồ Chí Minh và Đảng ta đã thống nhất tính chất cách mạng Việt Nam là giải phóng dân tộc bằng con đường cách mạng vô sản, gắn giải phóng dân tộc với giải phóng giai cấp, giải phóng nhân dân lao động, với toàn thể dân tộc bị nô lệ.

Có thể nói, trong kháng chiến, Hồ Chí Minh là hiện thân cho ý chí, quyết tâm cao độ của toàn dân tộc trong việc bảo vệ giá trị thiêng liêng, bất khả xâm phạm. Không chỉ xác định chủ trương, đường lối, Người còn có những chỉ dẫn hết sức khoa học về từng bước đi để thực hiện đường lối tiến hành đồng thời hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng CNXH ở miền Bắc Việt Nam và tiến hành cách mạng dân tộc dân chủ ở miền Nam.

Trong điều kiện mới, tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc gắn liền với CNXH đang bị chi phối, tác động bởi nhiều yếu tố. Nhưng Đảng ta luôn trung thành và vận dụng đúng đắn, sáng tạo Chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đặc biệt là tư tưởng về độc lập dân tộc gắn liền với CNXH. Các thế lực thù địch, phản động dù có dùng âm mưu, thủ đoạn và chiêu trò gì đi chăng nữa cũng không thể phủ nhận được bản chất con đường độc lập dân tộc gắn với CNXH. Nhân dân Việt Nam kiên quyết đấu tranh phản bác những giọng điệu lạc lõng hòng bôi xấu lãnh tụ Hồ Chí Minh, hạ thấp vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong bất luận hoàn cảnh nào, độc lập dân tộc đi lên CNXH vẫn là nhu cầu sống còn, là sự lựa chọn duy nhất đúng của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam.

1 nhận xét:

  1. Trước những luận điệu sai trái của các thế lực thù địch nhằm chống phá Đảng và Nhà nước ta; chúng ta cần bình tĩnh xem xét và xử lý thông tin chuẩn xác, tránh mắc mưu của chúng.

    Trả lờiXóa