Thứ Tư, 15 tháng 6, 2022

KHÔNG THỂ PHỦ NHẬN BẢN CHẤT KHOA HỌC, CÁCH MẠNG VÀ SỨC SỐNG TRƯỜNG TỒN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN

Từ sau khi hệ thống các nước xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và Đông Âu sụp đổ đến nay, các thế lực thù địch điên cuồng tìm mọi thủ đoạn để xuyên tạc, phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin. Chú cho rằng, Chủ nghĩa Mác-Lênin sai lầm, là không phù hợp, từ đó lớn tiếng cho rằng, Việt Nam đã chọn đường sai, cần phải đi con đường khác. Thế nhưng, thực tiễn đã cho thấy, những người lãnh đạo Đảng Cộng sản, đảng viên ở Liên Xô và các nước Đông Âu đã tiếp thu giáo điều, nửa vời, xa rời những nguyên tắc căn bản của lý luận Mác-Lênin. Chính điều này đã dẫn đến sự sụp đổ đau đớn, làm băng hoại một chế độ tốt đẹp. Đó là sự sụp đổi của một mô hình nhà nước cụ thể không toàn vẹn do áp dụng không đúng lý luận mác-xít về nhà nước, về xây dựng chế độ, về đảng cầm quyền chứ không phải là sự sai lầm của một học thuyết khoa học, không phải sai lầm của lý luận mác-xít. Cũng chính sự kiện đó đã là lời cảnh tỉnh xương máu cho tất cả chúng ta.

Thực tiễn cách mạng Việt Nam từ khi đất nước chìm trong bóng đêm nô lệ đến nay đã chứng minh tính đúng đắn, tính khoa học, tính cách mạng, tính nhân văn và sự trường tồn của Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Dưới ách đô hộ của thực dân, đế quốc, dân tộc ta khi đó không thiếu những anh hùng, không thiếu những cuộc khởi nghĩa, phong trào cách mạng với mong muốn giải phóng dân tộc. Nhưng tất cả đều thất bại vì không có đường lối đúng, không có lý luận cách mạng dẫn đường. Chỉ đến khi Nguyễn Ái Quốc tiếp cận Chủ nghĩa Mác-Lênin, tìm ra con đường cứu nước đúng đắn cho dân tộc Việt Nam, từng bước đưa lý luận vào thực tiễn, soi sáng con đường giải phóng dân tộc, đưa cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi to lớn này đến thắng lợi to lớn khác. Thực tiễn cách mạng thế giới cũng như cách mạng Việt Nam đã chỉ rõ, nếu coi thường, xa rời bản chất cách mạng và khoa học của Chủ nghĩa Mác-Lênin, nếu vận dụng nó một cách máy móc, nếu không chịu tìm tòi, nghiên cứu, đúc rút, tổng kết và phát triển hệ lý luận ấy cho phù hợp với sự vận động không ngừng của thực tiễn thì rất dễ dẫn đến phải trả giá bằng sự thất bại. Trước những biến đổi to lớn của thời đại, cần nhận thức đúng đắn, sâu sắc và vận dụng sáng tạo những nguyên lý của chủ nghĩa Mác - Lênin vào thực tiễn; tuyệt đối không mơ hồ, mất cách giác trước các luận điệu xuyên tạc, phủ nhận bản chất khoa học, cách mạng và sức sống trường tồn của chủ nghĩa Mác - Lênin.

1 nhận xét: