Thứ Hai, 20 tháng 6, 2022

CẢNH GIÁC, ĐẤU TRANH VỚI CÁC LUẬN ĐIỆU XÂM HẠI QUỐC PHÒNG, AN NINH TRÊN KHÔNG GIAN MẠNG HIỆN NAY

Không gian mạng hình thành từ sự kết hợp của những công nghệ đột phá, như: internet kết nối vạn vật, máy tính lượng tử, điện toán đám mây, dữ liệu lớn, truy cập nhanh… đã làm cho thế giới kết nối nhau, tương tác đa chiều, không còn khoảng cách biên giới và con người gần gũi nhau hơn. Trong dòng chảy đó, Việt Nam là một trong những quốc gia có tốc độ phát triển internet cao nhất thế giới và đứng đầu ASEAN về số lượng tên miền quốc gia…. Không gian mạng và đi liền với nó là các thiết bị thông minh ngày càng phổ biến, đã làm cho xã hội thông tin và kinh tế tri thức của ta ngày càng phát triển. Với việc Đảng và Nhà nước chủ trương đẩy mạnh phát triển Chính phủ Điện tử, đã làm giảm thiểu các thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, tạo nhiều thuận lợi cho người dân và các doanh nghiệp truy cập thông tin. Cùng với đó, nhiều địa phương đang nỗ lực xây dựng thành phố thông minh, đã tạo ra môi trường sống tốt hơn, nâng cao hiệu quả phát triển kinh tế, xã hội và tăng cường quốc phòng, an ninh.

Tuy nhiên, không gian mạng cũng đang bị các thế lực xấu lợi dụng, làm nảy sinh nhiều nguy cơ, thách thức đối với đất nước. Đó là: các cuộc tấn công mạng với quy mô ngày càng lớn, tính chất ngày càng nghiêm trọng; các hành vi chiếm đoạt tài sản thông qua các hoạt động thương mại điện tử; sử dụng các dịch vụ internet, viễn thông, mạng xã hội để lừa đảo; tổ chức đánh bạc và đánh bạc xuyên quốc gia, tống tiền, phát tán văn hóa phẩm đồi trụy, kinh doanh trái phép các loại tiền điện tử…. Đặc biệt, lợi dụng khả năng đưa tin nhanh, đa chiều và rộng khắp trên không gian mạng, một số tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước cấu kết với nhau, tập trung chống phá nền tảng tư tưởng, thể chế chính trị đất nước rất quyết liệt. Trên các địa chỉ: VOA, BBC, RFI, “Dân luận”, “Người buôn gió” và một số trang facebook,… họ xuyên tạc, phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Cương lĩnh, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là trên lĩnh vực quốc phòng, an ninh. Theo họ, chủ trương phát triển kinh tế - xã hội của Đảng ta là giáo điều, không phù hợp tình hình đất nước; chính sách quốc phòng, an ninh, đối ngoại là sai lầm, làm mất vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế! Cùng với việc vu khống, bôi nhọ cán bộ, đảng viên, họ tâng bốc những người bất mãn, cơ hội chính trị, những đối tượng hoạt động tuyên truyền, chống phá nhà nước bị pháp luật xử lý là những “nhà dân chủ”, “những người tiên phong đấu tranh cho dân chủ và tiến bộ”(!). Họ cổ vũ tư tưởng dân tộc cực đoan, kích động “lòng yêu nước” để tụ tập, biểu tình chống đối,… nhằm tới mục tiêu “cách mạng đường phố”, “cách mạng màu” để thay đổi chế độ chính trị của đất nước.

Trên youtube và một số blog, facebook,… họ công khai vận động thành lập các tổ chức gọi là “xã hội dân sự”, “Hội Cựu tù nhân lương tâm Việt Nam”, “Hội anh em dân chủ”, bao gồm một số phần tử bất mãn, cơ hội chính trị để bàn chuyện phá hoại an ninh đất nước; phát tán các tài liệu có nội dung bịa đặt để hạ bệ uy tín lãnh tụ, xuyên tạc các chủ trương, chính sách của Trung ương và các địa phương. Không những thế, họ còn là người đóng vai trò “phối hợp, dẫn dắt” các vụ việc tụ tập, gây rối với mục đích phá hoại chủ trương của Đảng, là: “giữ vững môi trường ổn định để phát triển đất nước”. Điển hình là: biểu tình phản đối Formosa trong sự cố môi trường biển ở các tỉnh miền Trung; tụ tập, gây rối, đập phá tài sản Nhà nước ở Bình thuận để phản đối việc Quốc hội thông qua Luật An ninh mạng, Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt… Lợi dụng quyết tâm của Đảng, Nhà nước ta trong phòng, chống tham nhũng, họ tìm cách hướng dư luận nhìn nhận theo quan điểm của họ, là: mọi cán bộ, đảng viên đều tham nhũng; chế độ hiện nay là “suy đồi”, “thối nát”; công cuộc chống tham nhũng của Đảng chỉ là “cuộc đấu tranh nhằm triệt hạ lẫn nhau giữa các phe phái”. Khi một số cán bộ, trong đó có cả cán bộ cao cấp vi phạm bị xử lý kỷ luật, lập tức họ mỉa mai: đó là “con dê tế thần”, chỉ “là những ông “đã bị lộ”, buộc lòng phải xử lý mà thôi”.

Lịch sử hơn bảy thập niên qua cho thấy, các thế lực thù địch trong và ngoài nước luôn cấu kết chặt chẽ với nhau để phá hoại cách mạng, phá hoại sự nghiệp tăng cường quốc phòng và an ninh đất nước. Chúng triệt để lợi dụng các thành tựu của khoa học, công nghệ để thực hiện những thủ đoạn chống phá hết sức tinh vi, thâm độc. Bởi vậy, chúng ta không ngạc nhiên khi Quốc hội thông qua Luật An ninh mạng, thì lập tức các tổ chức, cá nhân chống đối trong và ngoài nước đồng thanh phản đối, coi điều đó là “cướp đi quyền sử dụng internet của người dân”, là “kiềm chế sự phát triển của Việt Nam”. Cần nhận thức rõ rằng, đất nước càng phát triển, nhiều thành tựu mới của khoa học, công nghệ, nhất là công nghệ thông tin được áp dụng, thì sự chống phá công cuộc đổi mới đất nước nói chung và lĩnh vực quốc phòng, an ninh nói riêng sẽ gia tăng. Vấn đề đặt ra là Đảng và Nhà nước ta phải có các giải pháp hiệu quả, nhất là phải luôn chủ động đấu tranh bác bỏ các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch; chủ động cung cấp thông tin chính thống đến quần chúng nhân dân một cách kịp thời và tổ chức thực hiện tốt Luật An ninh mạng.

Đấu tranh với các luận điệu sai trái, thù địch xâm hại quyền lợi quốc gia - dân tộc, xâm hại quốc phòng, an ninh trên không gian mạng, trước hết và quan trọng nhất là đấu tranh bảo vệ các giá trị của cách mạng Việt Nam. Thực tiễn cách mạng nước ta chứng minh chân lý: nhờ kiên định và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh mà Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo toàn dân tộc đoàn kết một lòng, chiến thắng mọi kẻ thù, giành được thắng lợi vẻ vang trong các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc cũng như trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng đất nước hiện nay. Trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, nhất là trong đẩy mạnh thực hiện cách mạng công nghiệp lần thứ 4, các thế lực thù địch càng ra sức chống phá ta trên không gian mạng. Bởi vậy, chúng ta cần tích cực đấu tranh phản bác mọi luận điệu xuyên tạc, bảo vệ các giá trị chân chính của dân tộc và thời đại, bảo vệ sự nghiệp đổi mới, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Trong cuộc đấu tranh này, cần huy động được sức mạnh tổng hợp của mọi lực lượng, nhất là của cán bộ, đảng viên; lực lượng Quân đội, Công an, trí thức, thanh niên… Đồng thời, phát huy vai trò của các cơ quan nghiên cứu, cơ quan báo chí, truyền thông, đấu tranh vạch trần các luận điệu xuyên tạc của chúng; làm rõ cơ sở khoa học, cơ sở thực tiễn của đường lối đổi mới, nhiệm vụ công tác quân sự, quốc phòng của Đảng và những thành tựu to lớn mà nhân dân ta đạt được trong phát triển kinh tế, xã hội, tăng cường quốc phòng, an ninh đất nước.

Để đạt hiệu quả cao trong đấu tranh, phản bác sự xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch, các cấp cần tuyên truyền sâu rộng về các dự luật, trong đó có Luật An ninh mạng và tổ chức thực hiện tốt Luật này. Trên cơ sở đó, khắc phục tình trạng một bộ phận nhân dân không nắm được dự luật nên bị kẻ xấu lợi dụng dẫn dắt thực hiện hành vi phá hoại an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội như thời gian vừa qua. Đồng thời, cần khẳng định rằng, ban hành Luật An ninh mạng là một đòi hỏi khách quan, phù hợp với Hiến pháp Việt Nam và các điều ước quốc tế mà chúng ta là thành viên. Tổ chức thực hiện tốt Luật này sẽ bảo vệ được lợi ích của nhân dân, an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội và chủ quyền của quốc gia, góp phần quan trọng vào việc đấu tranh ngăn chặn, loại trừ các nhân tố phá hoại trên không gian mạng. Không những thế, thực thi Luật An ninh mạng sẽ tạo ra cơ sở pháp lý và cơ chế hiệu quả để chúng ta chủ động đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; ngăn chặn, phản bác mọi luận điệu sai trái; đẩy lùi các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, góp phần quan trọng vào sự nghiệp tăng cường quốc phòng, an ninh của đất nước.

1 nhận xét:

  1. Để ngăn chặn các thông tin xuyên tạc, bịa đặt, chống đối chính quyền trên các trang MXH; thì các lực lượng chức năng cần chủ động phát hiện, đấu tranh chặn và xử lý kịp thời theo quy định của pháp luật.

    Trả lờiXóa