Thứ Hai, 20 tháng 6, 2022

NHẬN DIỆN CÁC LUẬN ĐIỂM XUYÊN TẠC, PHỦ NHẬN CON ĐƯỜNG ĐI LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở NƯỚC TA CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH HIỆN NAY

Một là, xuyên tạc, nhằm tiến tới phủ nhận, xóa bỏ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh với tư cách là nền tảng lý luận của đổi mới tư duy về con đường đi lên CNXH ở Việt Nam. Hai là, phủ nhận sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân, vai trò lãnh đạo của Đảng cộng sản, tán dương đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập. Ba là, tán dương “con đường thứ ba” phủ nhận khả năng Việt Nam đi lên CNXH bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa. Bốn là, họ bác bỏ khả năng định hướng XHCN với nền kinh tế thị trường, phủ nhận chế độ sở hữu công hữu, tán dương tư hữu. Năm là, họ xuyên tạc quá trình xây dựng nền dân chủ XHCN ở Việt Nam, xuyên tạc động lực phát triển đất nước quá độ lên CNXH.

Tác hại của các luận điệu xuyên tạc, phủ nhận con đường đi lên CNXH ở nước ta là làm xuất hiện sự thiếu thống nhất ý chí chính trị trong xây dựng CNXH. Gây hoang mang, dao động, làm xói mòn, giảm sút lòng tin trong một bộ phận quần chúng với Đảng, Nhà nước, ảnh hưởng xấu đến an ninh chính trị, đồng thuận xã hội và làm vẩn đục tâm lý xã hội; trong hàng ngũ cách mạng cũng có người bi quan, dao động, nghi ngờ tính đúng đắn, khoa học của CNXH. Tạo nên những cản trở sự nghiệp xây dựng CNXH, hững nội dung sai lệch ngày càng thấm sâu vào đời sống nhân dân, từ đó dẫn đến tình trạng phân hóa xã hội, quần chúng nhân dân mất niềm tin vào chế độ, đang kìm hãm và gây cản trở cho sự nghiệp xây dựng phát triển đất nước và sự tiến bộ xã hội. Làm xuất hiện hiện tượng “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ Đảng ta, tập trung vào tự diễn biến về quan điểm, đường lối, tư tưởng, văn hóa xã hội; trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, kể cả cán bộ cấp cao đã có không ít cán bộ lãnh đạo thoái hóa, biến chất, từ đó thay đổi lập trường tư tưởng, phản bội và chống lại đảng, chống lại chế độ XHCN. Do đó, các chủ thể luôn cảnh giác, tuyên truyền cho nhân dân nhận diện đúng, kiệp thời có biện pháp đấu tranh hiệu quả làm thất bại âm mưu thủ đoạn của các thế lực, thù địch chống phá cách mạng nước ta.

1 nhận xét:

  1. Để ngăn chặn các thông tin xuyên tạc, bịa đặt, chống đối chính quyền trên các trang MXH; thì các lực lượng chức năng cần chủ động phát hiện, đấu tranh chặn và xử lý kịp thời theo quy định của pháp luật.

    Trả lờiXóa