Thứ Hai, 20 tháng 6, 2022

GIỮ VỮNG VÀ TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG TRONG PHÁT HUY DÂN CHỦ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Ở NƯỚC TA HIỆN NAY

Thực tiễn quá trình tiến hành công cuộc đổi mới ở Việt Nam một lần nữa khẳng định: sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của sự nghiệp đổi mới nói chung, đổi mới hệ thống chính trị, phát huy dân chủ trong điều kiện một đảng duy nhất cầm quyền nói riêng. Trong tình hình hiện nay, trước yêu cầu mới của cách mạng, càng phải kiên định giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, coi đây là vấn đề nguyên tắc, sống còn, bảo đảm sự phát triển của đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Đảng phải thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu về mọi mặt, tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, cách mạng và khoa học, tăng cường bản chất giai cấp công nhân và tính tiên phong; thực sự vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, có tầm trí tuệ cao, có phương thức lãnh đạo khoa học, gắn bó mật thiết với nhân dân, đủ sức đoàn kết lãnh đạo toàn dân, vượt qua mọi khó khăn thử thách, thực hiện thắng lợi đường lối đổi mới.

 Do vậy, Đảng cần vươn lên thành biểu tượng về dân chủ, đổi mới mạnh mẽ quá trình hoạch định các quyết sách chính trị xây dựng và vận hành hệ thống phản biện của Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể và nhân dân đối với đường lối, chính sách của Đảng. Tiếp tục cụ thể hoá, quy chế hoá để thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, kiện toàn hệ thống tổ chức, trong đó, chú trọng nâng cao sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng; làm cho tổ chức cơ sở đảng thực sự là hạt nhân chính trị ở cơ sở, có khả năng lãnh đạo quy tụ sức mạnh của đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

1 nhận xét:

  1. sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của sự nghiệp đổi mới nói chung, đổi mới hệ thống chính trị, phát huy dân chủ trong điều kiện một đảng duy nhất cầm quyền nói riêng

    Trả lờiXóa