Thứ Tư, 11 tháng 5, 2022

CÁC THẾ LỰC LỢI DỤNG ĐỜI SỐNG KHÓ KHĂN CỦA ĐỒNG BÀO CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ ĐỂ CHIA RẼ ĐOÀN KẾT, KÍCH ĐỘNG CHỐNG ĐỐI CÁCH MẠNG NƯỚC TA

Lợi dụng đời số khó khăn của các đồng bào dân tộc thiểu số để chia rẽ đoàn kết, kích động chống đối cách mạng. Vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi ở nước ta hiện nay còn rất nhiều khó khăn, thách thức; đời sống khó khăn, thiếu thốn của đồng bào của các dân tộc thiểu số là vấn đề các thế lực thường xuyên lợi dụng kích động, gây mâu thuẫn, chia rẽ. Một số dân tộc thiểu số như người La Hủ ở Lai Châu, người Rục ở Quảng Bình… kinh tế còn hái lượm và săn bắt còn chiếm vị trí khá quan trọng trong đời sống đồng bào. Một số dân tộc thiểu số sản xuất nương rẫy là chủ yếu như các dân tộc thuộc nhóm ngôn ngữ Mông – Dao, Môn – Khmer miền núi, Tạng – Miến và Nam Đảo sống ở vùng cao Tây Nguyên. Một số dân tộc thiểu số ở Việt Nam còn có bộ phận sống trong tình trạng du cach, du cư, đặc biệt là dân tộc Mông. Hiện nay, trung bình diện chung, tỷ trọng hộ nghèo là người dân tộc thiểu số chiếm gần 50% tỷ lệ hộ nghèo của cả nước. Thực trạng trên là do việc giảm nghèo chưa vững chắc, chênh lệch giàu nghèo giữa các vùng, nhóm dân cư chưa được thu hẹp, nhất là vùng khu vực miền núi phía Bắc và Tây Nguyên. Các tổ chức chính trị phản động như: “Đảng Châu Phạ”, “Đảng người Mông yêu người Mông”, “Đảng Cộng sản Mông”… được thành lập và phát triển, không ngừng tuyên truyền các luận điệu mê tín, dị đoan, xuyên tạc chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội của Đảng, Nhà nước ta trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Biết rõ vai trò của già làng, trưởng bản, những người có uy tín trong đồng bào các dân tộc thiểu số, trong quá trình thực hiện âm mưu, ý đồ chống phá, các thế lực thù địch tìm cách tác động, lôi keo những người này vào việc chống phá chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước ta. Đây thực sự là thủ đoạn rất tinh vi và nguy hiểm.

1 nhận xét:

  1. Chúng ta cần tỉnh táo, cảnh giác trước những luận điệu sai trái và đấu tranh vạch trần âm mưu của các thế lực thù địch.

    Trả lờiXóa