Thứ Hai, 16 tháng 5, 2022

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ NÊU GƯƠNG VỀ PHẨM CHẤT CHÍNH TRỊ, ĐẠO ĐỨC CỦA NGƯỜI CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN

Người có chức vụ càng cao, cương vị càng lớn càng cần phải nêu gương về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, phong cách làm việc, học tập, sinh hoạt trước cán bộ, đảng viên và nhân dân. "Việc tự giác nêu gương để khẳng định vai trò lãnh đạo, tính tiên phong, gương mẫu"trên trước, dưới sau", "đảng viên đi trước, làng nước theo sau". Phải thể hiện được tư tưởng vững vàng, quan điểm đúng đắn, "dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám nói, dám đột phá sáng tạo và dám đương đầu với khó khăn, thử thách", hết lòng vì nước, vì dân; có phong cách lãnh đạo khoa học, dân chủ, sâu sát thực tiễn. "Xây dựng mối quan hệ gắn bó chặt chẽ hơn nữa giữa Đảng với dân, thực hiện có hiệu quả phương châm "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng", "trọng dân, gần dân, tin dân, hiểu dân, học dân, dựa vào dân và có trách nhiệm với dân", "xứng đáng là người lãnh đạo, là người đày tớ thật trung thành của nhân dân".

1 nhận xét: