Thứ Tư, 11 tháng 5, 2022

GIẢI PHÁP XÂY DỰNG BẢN LĨNH VỮNG VÀNG, Ý CHÍ QUYẾT TÂM CHO CÁN BỘ, CHIẾN SĨ TRONG QUÂN ĐỘI HIỆN NAY

Thường xuyên giáo dục, quán triệt đặc điểm, tình hình nhiệm vụ, âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, xây dựng cho bộ đội có bản lĩnh chính trị vững vàng, ý chí quyết tâm cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Trong Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975, cuộc chiến đấu vô cùng ác liệt diễn với kẻ thù hùng mạnh, được trang bị vũ khí hiện đại, các đơn vị trong quân đội tập trung giáo dục làm cho: Cán bộ, chiến sỹ luôn kiên định, nêu cao tinh thần yêu nước, giác ngộ giai cấp xã hội chủ nghĩa và cộng sản chủ nghĩa, trách nhiệm chính trị, ý chí chiến đấu, tư tưởng cách mạng tiến công, dũng cảm mưu trí, kiên quyết khắc phục khó khăn, sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ trong mọi lĩnh vực, hoàn cảnh, trên mọi chiến trường. Vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh: Dù có bao nhiêu khí giới tinh xảo mà con người không có lập trường vững, quan điểm đúng, thiếu tinh thần trong sạch, một lòng một dạ phục vụ nhân dân thì súng đó cũng bỏ đi”, các đơn vị phải chú trọng giáo dục, rèn luyện cán bộ, chiến sĩ thông qua thực tiễn chiến đấu, làm cho bộ đội nhận thức rõ âm mưu, thủ đoạn của địch, xây dựng ý chí quyết tâm dám đánh, biết đánh và quyết đánh thắng, hình thành phẩm chất tâm lý và bản lĩnh vững vàng cho bộ đội.

Trước yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới, yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, các đơn vị cần tổ chức tốt nhiệm vụ huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu bảo vệ vững chắc Tổ quốc xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới, cần thường xuyên giáo dục cho bộ đội nhận thức sâu sắc nhiệm vụ của đơn vị và âm mưu, thủ đoạn tinh vi của các thế lực thù địch, rèn luyện cho bộ đội có ý chí quyết tâm cao, bản lĩnh chính trị vững vàng, không sợ khó khăn, gian khổ, hy sinh, tổn thất, kiên quyết đánh bại kẻ địch dù chúng có vũ khí, phương tiện chiến tranh hiện đại. Đồng thời, coi trọng giáo dục, học tập nghệ thuật quân sự, nghệ thuật tác chiến, kỹ chiến thuật, kịp thời điều chỉnh, bổ sung những nội dung mới vào quá trình huấn luyện chiến đấu. Đẩy mạnh tổng kết kinh nghiệm từ các cuộc chiến tranh gần đây kết hợp với kinh nghiệm trong các cuộc kháng chiến trước đây của quân và dân ta, xây dựng thành những tài liệu để giáo dục cán bộ, chiến sĩ.

1 nhận xét: