Thứ Tư, 11 tháng 5, 2022

NÂNG CAO NHẬN THỨC, TRÁCH NHIỆM CỦA TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN VỀ PHÁT HUY SỨC MẠNH ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC

Phải quán triệt sâu sắc và thực hiện tốt mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; xóa bỏ mặc cảm, định kiến về quá khứ, thành phần giai cấp vì lợi ích chung với tinh thần “nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một”. Tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân, tạo sự tập trung, thống nhất, đồng thuận xã hội để đoàn kết, tập hợp các tầng lớp nhân dân. Giải quyết hài hòa lợi ích giữa các thành viên, lấy sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng làm hạt nhân, làm cơ sở vững chắc cho khối đại đoàn kết và phát huy sức mạnh toàn dân tộc. Sâu sát, nắm chắc tình hình đời sống nhân dân, tăng cường đối thoại, lắng nghe, học hỏi, tiếp thu ý kiến, giải quyết các khó khăn, vướng mắc của nhân dân; tin dân và tôn trọng những người có ý kiến khác, quan tâm chăm lo và làm tốt công tác dân vận, có cơ chế, pháp luật để nhân dân bày tỏ chính kiến, nguyện vọng nhằm phát huy và thực hiện quyền làm chủ.

Quan tâm chăm lo xây dựng khối liên minh giai cấp công nhân, nông dân, trí thức, doanh nhân và các tầng lớp xã hội. Xây dựng giai cấp công nhân, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đẩy mạnh thực hiện mục tiêu xây dựng nông thôn mới, bảo đảm nâng cao đời sống và phát huy vai trò của nông dân, chú trọng đời sống cho đồng bào dân tộc thiểu số, vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa. Xây dựng đội ngũ trí thức ngày càng lớn mạnh, có chất lượng cao đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Phát huy vai trò và tạo điều kiện để xây dựng và phát triển đội ngũ doanh nhân để họ góp công, góp của làm giàu cho dân, cho nước. Bảo đảm tăng cường, đẩy mạnh mối quan hệ, đoàn kết của mọi thành phần giai cấp, lực lượng xã hội trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.

1 nhận xét: