Thứ Hai, 23 tháng 5, 2022

XÂY DỰNG CHỈNH ĐỐN ĐẢNG, NHẰM NÂNG CAO NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG HIỆN NAY

Sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Trong hơn 92 năm qua, Đảng đã xác lập, củng cố và ngày càng nâng cao vai trò lãnh đạo, sức mạnh và uy tín bằng chính bản lĩnh, nghị lực, trí tuệlý luận tiên phong, đưa đất nước ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khácTổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định: “Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”.

Trước yêu cầu của sự nghiệp cách mạng trong giai đoạn mới, với nhiều khó khăn, thách thức mới, phải phát huy hơn nữa truyền thống và bản chất tốt đẹp của Đảng, chăm lo xây dựng Đảng thật sự vững vàng về chính trị, tư tưởng; thống nhất cao về ý chí, hành động; trong sạch về đạo đức, lối sống; chặt chẽ về tổ chức; gắn bó mật thiết với nhân dân, đủ sức lãnh đạo đưa đất nước ta vượt qua mọi khó khăn, thách thức, lập nên những kỳ tích mới trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Thực hiện tốt quan điểm chỉ đạo của Đại hội lần thứ XIII của Đảng, “tiếp tục tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh toàn diện” để lãnh đạo đất nước thực hiện mục tiêu phát triển “Đến năm 2025, kỷ niệm 50 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước: là nước đang phát triển, có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp. Đến năm 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng: Là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao. Đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam: Trở thành nước phát triển, thu nhập cao”.

1 nhận xét: