Thứ Sáu, 9 tháng 10, 2020

VẬN DỤNG SÁNG TẠO CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN, TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH ĐỂ GIẢI QUYẾT THÀNH CÔNG NHỮNG VẤN ĐỀ THỰC TIỄN ĐẶT RA HIỆN NAY

Thực tiễn lãnh đạo cách mạng Việt Nam 90 năm qua (1930-2020), Đảng luôn nắm vững và vận dụng sáng tạo Chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; không ngừng phấn đấu, rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực tổ chức, giải quyết thành công những vấn đề do thực tiễn cách mạng đặt ra. Đảng không có lợi ích nào khác ngoài việc phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân; sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Những thành tựu to lớn trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại... trong nhiều năm qua đã khẳng định vai trò to lớn về sự lãnh đạo của Đảng trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Ở bất cứ hoàn cảnh, điều kiện nào, Đảng và nhân dân ta luôn trung thành, kiên định lý tưởng, mục tiêu và con đường cách mạng: “Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội trên nền tảng Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh”. Nhờ đó, Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta giành được những thắng lợi vĩ đại.

Đảng ta nhận thức sâu sắc Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh mang bản chất cách mạng và khoa học. Vì thế, trong công cuộc đổi mới và phát triển đất nước phải kiên định Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, không ngừng vận dụng và phát triển sáng tạo phù hợp với thực tiễn Việt Nam. Kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Kiên định mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Kiên định đường lối đổi mới và những nguyên tắc trong công tác xây dựng Đảng. Kiên quyết chống chủ nghĩa giáo điều, áp dụng kinh nghiệm của nước ngoài một cách rập khuôn, máy móc.

Để đảm đương được vai trò lãnh đạo, Đảng đã thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn, ra sức nâng cao trình độ trí tuệ, bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức và năng lực lãnh đạo. Giữ vững truyền thống đoàn kết thống nhất trong Đảng. Nêu cao tự phê bình và phê bình, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, chủ nghĩa cơ hội, tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí và mọi hành động chia rẽ, bè phái. Đảng chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong sạch, có phẩm chất, năng lực, có sức chiến đấu cao theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; quan tâm bồi dưỡng, đào tạo lớp người kế tục sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Đảng tăng cường xây dựng về tư tưởng, tổ chức, đạo đức gắn liền với xây dựng Đảng chính trị. Kiên định đường lối đổi mới vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Kiên định những vấn đề có tính nguyên tắc trong công tác xây dựng Đảng.

Càng đứng trước nhiều khó khăn thách thức, càng phải kiên định nền tảng tư tưởng của Chủ nghĩa Mác-Lênin, càng thấm nhuần sâu sắc và thực hiện thật tốt những di huấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, càng ý thức yêu cầu phải tiếp tục vận dụng đúng đắn, sáng tạo Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn mới của đất nước; tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình ổn định, phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Trên thực tế, từ khi triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, Trung ương 5 (khóa XII) của Đảng, cuộc đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tệ tham nhũng, lãng phí đã thu được nhiều kết quả quan trọng. Nhiều vụ án tham nhũng lớn đã được phát hiện, đưa ra xét xử công khai. Đó là bằng chứng bác bỏ luận điệu xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch, phản động về vai trò lãnh đạo của Đảng. Kết quả đó có ý nghĩa to lớn góp phần tiếp tục khẳng định vị thế, vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam với nền tảng tư tưởng Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, là đảng duy nhất có đủ năng lực lãnh đạo công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong bối cảnh mới.

Quân đội nhân dân Việt Nam do Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức và rèn luyện, hơn 75 năm qua, luôn là lực lượng chính trị tuyệt đối trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, thực sự là đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng từng khen ngợi Quân đội nhân dân Việt Nam luôn chủ động, nhạy bén, tích cực đi đầu trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, cơ hội chính trị, làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, “phi chính trị hóa”, “dân sự hóa” quân đội của các thế lực thù địch.

Tin tưởng rằng, với quyết tâm chính trị và bản lĩnh Bộ đội Cụ Hồ, Quân đội ta sẽ tiếp tục xung kích đi đầu để bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng trong quân đội; các cấp ủy Đảng, cơ quan, đơn vị trong toàn quân tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện hiệu quả nhiệm vụ đấu tranh phê phán các quan điểm sai trái, thù địch, làm cho cán bộ, chiến sĩ luôn kiên định Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

2 nhận xét:

  1. Tất cả mọi lời dạy của Bác Hồ còn giữ nguyên giá trị, chúng ta phải luôn ghi nhớ và thực hiện thật tốt.

    Trả lờiXóa
  2. Bác Hồ đã ra đi, nhưng những gì Bác để lại đều có giá trị vĩnh cửu, trường tồn; các thế hệ sau này phải gìn giữ và học tập làm theo

    Trả lờiXóa