Thứ Sáu, 9 tháng 10, 2020

KIÊN ĐỊNH, VẬN DỤNG VÀ PHÁT TRIỂN SÁNG TẠO CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN, TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

Đại hội XIII của Đảng là sự kiện trọng đại, có ý nghĩa lịch sử, đánh dấu bước phát triển mới của đất nước và hoạch định những đường lối chiến lược trong tầm nhìn dài hạn, nhìn lại 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh năm 1991, xác định mục tiêu, phương hướng đến năm 2030 (kỷ niệm tròn 100 năm thành lập Đảng) và tầm nhìn phát triển đất nước đến năm 2045 (kỷ niệm 100 năm thành lập nước).

Với vị trí, ý nghĩa đặc biệt quan trọng như vậy, dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng đã đề cập nhiều quan điểm, chủ trương, phương hướng lớn, thể hiện tầm nhìn, tư duy chiến lược của Đảng, khát vọng phát triển của dân tộc. Trong đó, vấn đề có tính nguyên tắc là tiếp tục khẳng định phải kiên định, vận dụng và phát triển sáng tạo Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Đây chính là “cẩm nang” thần kỳ, là nhân tố “dĩ bất biến” trong sự nghiệp đổi mới hiện nay.

Dự thảo Báo cáo chính trị và báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng trình Đại hội XIII của Đảng đều khẳng định: “Kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh”. Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI vừa qua cũng khẳng định: Quân ủy Trung ương, các cấp ủy, tổ chức đảng trong quân đội luôn trung thành, kiên định và vận dụng sáng tạo Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn quân đội.

Đó là những khẳng định hết sức chính xác, phù hợp với đòi hỏi của thực tiễn hiện nay. Sinh thời, V.I.Lênin từng đánh giá: “Học thuyết của Mác là học thuyết vạn năng vì nó là một học thuyết chính xác”. Còn Chủ tịch Hồ Chí Minh thì coi “Chủ nghĩa Lênin... là cái “cẩm nang” thần kỳ, không những là cái kim chỉ nam, mà còn là mặt trời soi sáng con đường chúng ta đi tới thắng lợi cuối cùng, đi tới chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản”.

Trong cuốn sách "Tại sao Mác đúng?", Terry Eagleton, giáo sư Trường Đại học Tổng hợp Lancaste Vương quốc Anh, khẳng định: Chủ nghĩa Mác giống như bác sĩ, khi mà cơ thể khỏe mạnh sẽ không để ý, song một khi chủ nghĩa tư bản gặp vấn đề nghiêm trọng thì Chủ nghĩa Mác lại phát huy tác dụng phê phán vốn có của mình. Chính Mác đã thúc đẩy những thay đổi tích cực của các nước tư bản". Năm 2016, trong khảo sát hơn một triệu tài liệu mà sinh viên Mỹ bắt buộc phải đọc, “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản” đã bỏ xa các cuốn sách khác để trở thành một trong ba tài liệu được đọc và sử dụng nhiều nhất. Điều đó phần nào cho thấy sức sống của học thuyết Mác trong thế giới đương đại.

Không phải ngẫu nhiên mà dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng có thêm phần “quan điểm chỉ đạo”, trong đó nhấn mạnh tầm quan trọng có ý nghĩa sống còn của việc giữ vững nền tảng tư tưởng của Đảng, vững vàng Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Bài học từ sự sụp đổ của mô hình CNXH ở Liên Xô và các nước Đông Âu cho thấy, bắt đầu của quá trình sụp đổ là sự chệch hướng về nền tảng tư tưởng, dẫn đến làm mất vai trò lãnh đạo của đảng cộng sản, để đa nguyên, đa đảng, khủng hoảng về chính trị.

Ngay từ khi ra đời năm 1930, Đảng ta đã khẳng định, nền tảng tư tưởng của Đảng là Chủ nghĩa Mác-Lênin và đến Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII (năm 1991), Đảng đã bổ sung tư tưởng Hồ Chí Minh vào nền tảng đó. “Đảng lấy Chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động”(*). Trên nền tảng tư tưởng ấy, Đảng luôn phấn đấu, rèn luyện trưởng thành, xứng đáng là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam.

2 nhận xét:

  1. Đảng ta luôn trung thành với chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đó là đường lối lãnh đạo đúng đắn; do đó đã đưa đất nước phát triển mạnh mẽ như ngày hôm nay

    Trả lờiXóa
  2. Nhờ có Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo nên chúng ta mới có cuộc sống ấm no, hạnh phúc như ngày hôm nay

    Trả lờiXóa