Thứ Tư, 29 tháng 3, 2017

SỰ THẬT LỊCH SỬ KHÔNG THỂ XUYÊN TẠC

Trong những năm gần đây, các thế lực thù địch, nhất là bọn phản động “Khmer Camphuchia Krom” lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo, tuyên truyền xuyên tạc phá hoại đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước ta, xuyên tạc lịch sử vùng đất Nam bộ, kích động tư tưởng độc lập tự trị, lợi dụng vấn đề dân tộc để chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc.
Âm mưu thủ đoạn chủ yếu của các thế lực thù địch đối với  vấn đề “lịch sử vùng đất Nam Bộ” là kết hợp bọn phản động trong nước với bọn phản động người Khmer Nam bộ lưu vong ở Cam-pu-chia, Mỹ, Ca-na-đa lập các hội nhóm: "Liên đoàn Khmer Krôm", "Hội người Khmer", "Quốc hội Khmer Krôm hải ngoại", "Hội ái hữu", "Hội bảo vệ nhân quyền", "Hội Phật học”, lợi dụng khó khăn về đời sống, chênh lệch giàu nghèo giữa người dân tộc thiểu số ở  tây Nam Bộ với người Kinh; khuyết điểm trong thực hiện chính sách dân tộc, tôn giáo ở vùng đồng bào dân tộc, để tuyên truyền xuyên tạc, vu cáo Đảng, Nhà nước ta, thực hiện ý đồ là quốc tế hóa vấn đề như "Vương quốc Khmer Krôm”, hướng tới ly khai, tự trị, độc lập.
Có thể khẳng định, các thế lực thù địch, phản động và tôn giáo cực đoan lưu vong ở nước ngoài đang thực hiện âm mưu lợi dụng "quyền dân tộc tự quyết" của người bản địa để hình thành các vùng đất tự trị trong lòng đất nước Việt Nam. Đây là ý đồ thâm độc, nguy hiểm mà chúng đã, đang rất quyết tâm thực hiện từ nhiều năm nay.

Mặc dù các thế lực thù địch ra sức đưa ra nhưng luận điệu phản động, nhưng có một sự thật không thể chối cãi là Việt Nam chúng ta có đầy đủ cơ sở pháp lý, lịch sử và quản lý thực tế để khẳng định khu vực này luôn thuộc chủ quyền hoàn toàn và đầy đủ của Việt Nam. Không âm mưu, thủ đoạn nào xuyên tạc nào có thể phủ nhận sự thật lịch sử trên. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét