Thứ Năm, 2 tháng 3, 2017

Định hướng vận dụng quan điểm cơ bản trong Văn kiện Đại hội XII của Đảng vào giảng dạy Chủ nghĩa xã hội khoa học hiện nay

Để vận dụng có hiệu quả những lý luận mới về chủ nghĩa xã hội trong Văn kiện Đại hội XII của Đảng vào giảng dạy môn Chủ nghĩa xã hội khoa học, cần tập trung thực hiện tốt một số định hướng cơ bản dưới đây:
Một là, tăng cường chỉ đạo, lãnh đạo định hướng của các cấp quản lý nhằm vận dụng những lý luận mới về chủ nghĩa xã hội trong Văn kiện Đại hội XII của Đảng vào giảng dạy, nghiên cứu khoa học. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc thực hiện của từng cán bộ, giảng viên trong quá trình quán triệt và vận dụng lý luận mới về chủ nghĩa xã hội khoa học trong Văn kiện Đại hội XII của Đảng vào giảng dạy, nghiên cứu khoa học.
Hai là, thường xuyên quan tâm đào tạo nâng cao trình độ, chuẩn hóa đội ngũ giảng viên. Kết hợp với bồi dưỡng tại chỗ và đặt ra yêu cầu cao về động cơ trách nhiệm, phẩm chất chính trị, năng lực sư phạm, năng lực đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy chuyên ngành và năng lực vận dụng quan điểm mới của Đảng thì mới nâng cao chất lượng giảng dạy của môn học; góp phần đáp ứng mục tiêu, yêu cầu đào tạo học viên của mỗi nhà trường.
Ba là, đổi mới hình thức, phương pháp nghiên cứu các quan điểm Đại hội XII vào giảng dạy, nghiên cứu môn Chủ nghĩa xã hội khoa học. Tổ chức hội thảo khoa học, viết các chuyên đề, đề tài khoa học, tổ chức tốt hoạt động thông tin khoa học và tập huấn định kỳ của chuyên ngành để làm rõ những vấn đề mới về lý luận chủ nghĩa xã hội được thể hiện trong Văn kiện Đại hội XII. Thông qua hình thức tổ chức này sẽ tạo ra sự thống nhất, những điều kiện thuận lợi để các giảng viên vận dụng hiệu quả những mới về lý luận chủ nghĩa xã hội khoa học của Đảng ta vào giảng dạy phù hợp với từng đối tượng học viên. Đây là một trong những biện pháp có hiệu quả cao, góp phần đưa đường lối, quan điểm của Đảng vào thực tiễn hoạt động giáo dục đào tạo ở các nhà trường hiện nay.

Bốn là, phải tạo ra sự đồng bộ trong vic quán triệt, nghiên cứu, vận dụng các quan điểm của Đại hội XII, đặc biệt là các quan điểm mới về chủ nghĩa xã hội vào giảng dạy, nghiên cứu khoa học tại các nhà trường trong lực lượng vũ trang là một đòi hỏi khách quan và thường xuyên. Vai trò quan trọng hàng đầu là phải có sự chỉ đạo thống nhất của Đảng ủy, Ban giám đốc học viện, nhà trường và sự phối hợp thường xuyên của lãnh đạo, chỉ huy các cấp, của mỗi giảng viên. Ở mỗi khoa giáo viên cần có những hoạt động phương pháp bộ môn thường xuyên, thực hiện đúng quy trình bài giảng, chú trong bồi dưỡng đội ngũ thì mới vận dụng, quán triệt các quan điểm Đại hội XII vào giảng dạy cho sát nội dung từng bài giảng và mỗi đối tượng. Cán bộ khoa, bộ môn thường xuyên kiểm tra để đánh giá chất lượng, hiệu qu vận dụng, các nội dung lý luận chủ nghĩa xã hội trong văn kiện Đại hội XII vào giảng dạy, nghiên cứu khoa học góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo trong nhà trường lực lượng vũ trang hiện nay./.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét