Thứ Tư, 22 tháng 3, 2017

Bản chất dân chủ của Đảng nằm ở mục tiêu của Đảng

Ngay từ khi mới ra đời (03-02-1930), Đảng ta đã xác định mục tiêu là: “làm tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng để đi tới xã hội cộng sản”. Trên con đường “đi tới xã hội cộng sản”, Đảng ta cụ thể hóa mục tiêu là: xây dựng một nước Việt Nam “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Có thể nói, dân chủ luôn là nội dung trung tâm trong hệ thống nội dung mục tiêu của Đảng, bởi đây là giá trị quy định bản chất của chế độ chính trị XHCN. Trước Đại hội X của Đảng, hai chữ “dân chủ” không đưa vào hệ thống của mệnh đề mục tiêu chung, mà chỉ ghi là “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh”. Làm như vậy, bởi, Đảng ta coi “dân chủ” là giá trị mặc nhiên của chế độ chính trị, của mục tiêu XHCN. Thực ra, đưa “dân chủ” vào hệ nội dung của mục tiêu phát triển nhằm nhấn mạnh, làm rõ thêm thực chất của chế độ chính trị XHCN ở Việt Nam. Hiện nay, các thế lực thù địch, bằng mọi thủ đoạn, cố tình lu loa lên rằng, ĐCS Việt Nam chỉ là tổ chức đại diện cho hơn 3 triệu đảng viên, chứ không thể đại diện cho toàn thể dân tộc Việt Nam(!) Hay, Đảng không thể và không có quyền đại diện cho xu hướng phát triển của dân tộc, nên không thể và không có quyền xác định mục tiêu phát triển cho dân tộc(!) Những luận điệu này của chúng, thực chất là cố tình chối bỏ sự thật lịch sử của dân tộc Việt Nam từ khi có Đảng. ĐCS Việt Nam đã, đang và sẽ mãi là trí tuệ, lương tâm, danh dự của cả dân tộc ta, luôn phấn đấu vì mục tiêu của toàn dân tộc và điều chủ yếu nhất là dân tộc Việt Nam tin tưởng trao cho Đảng quyền lãnh đạo đất nước. Có được điều đó là bởi Đảng xứng đáng là lực lượng lãnh đạo, tự nguyện làm “đầy tớ”, làm “công bộc”  cho nhân dân.
Nhờ giữ vững và phát huy bản chất dân chủ trong quá trình lãnh đạo nhà nước và xã hội, 87 năm qua, ĐCS Việt Nam đã huy động được sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc làm nên những thắng lợi to lớn có ý nghĩa thời đại sâu sắc. Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 đã lập ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa - Nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam châu Á - mở ra một kỷ nguyên mới trong hàng ngàn năm của dân tộc Việt Nam, kỷ nguyên độc lập dân tộc và CNXH, đưa dân tộc Việt Nam từ thân phận nô lệ thành dân tộc bình đẳng với các dân tộc khác trên thế giới đấu tranh cho hòa bình, dân chủ và tiến bộ xã hội. Thắng lợi trong các cuộc kháng chiến chống thực dân, đế quốc xâm lược đã đưa dân tộc Việt Nam trở thành một dân tộc tiên phong trên thế giới đấu tranh cho sự nghiệp phi thực dân hóa, xóa bỏ vết nhơ lớn nhất trong lịch sử loài người là chế độ thực dân cũ và mới. Lịch sử đã khẳng định, thực dân - đế quốc là thế lực phản dân chủ, tiến hành xâm chiếm thuộc địa, đưa nhân dân thuộc địa vào cảnh nô lệ, lầm than. Nhưng, để lòe bịp thiên hạ, bao che cho hành động phản dân chủ, chúng luôn núp dưới chiêu bài “khai hóa văn minh”, “bảo vệ tự do”, “bảo vệ dân chủ” và trưng ra những thứ bánh vẽ dân chủ, trưng diện những trò chơi dân chủ. Thật đáng tiếc, một số ít người dân Việt Nam hoặc vì lợi ích ích kỷ, hẹp hòi, hay chưa giác ngộ chân lý, hoặc cố chấp, nhẹ dạ, cả tin đã bị chúng lừa phỉnh, tự coi mình là “nhà đấu tranh cho dân chủ”, có những hành động “nối giáo cho giặc”. Với sự quang minh chính đại trong sự nghiệp dấn thân vì dân chủ, ĐCS Việt Nam và nhân dân ta chắc chắn sẽ giác ngộ được những người lầm đường, lạc lối, làm thất bại những âm mưu và thủ đoạn của các thế lực thù địch.
Là một đảng mác-xít – lê-nin-nít chân chính, ĐCS Việt Nam luôn kiên định chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, coi đó là nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động. Đảng càng chứng tỏ năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh thì nước ta càng phát triển vững chắc trên con đường XHCN để tiến lên cộng sản chủ nghĩa, mà đó cũng là quá trình tất yếu để các giai cấp và Đảng cũng dần tự tiêu vong. Như vậy, ĐCS Việt Nam ra đời, tồn tại và phát triển không phải vì bản thân, mà là vì mục tiêu cho tiến bộ xã hội, vì nền dân chủ của đất nước. Đảng trở thành người khởi xướng, luôn phấn đấu không mệt mỏi và cũng là người hóa thân vào dân chủ, hiến thân cho một nền dân chủ hoàn mỹ, đích thực, nền dân chủ XHCN. Điều đó chứng tỏ một lần nữa về lý luận rằng, ĐCS Việt Nam là trí tuệ, lương tâm và danh dự của dân tộc Việt Nam.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét