Thứ Tư, 5 tháng 6, 2024

QUY LUẬT HÌNH THÀNH, PHÁT TRIỂN CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN NHƯ THẾ NÀO?

Đảng cộng sản là nhân tố quyết định đảm bảo cho sự thắng lợi của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế; quy luật hình thành, phát triển của Đảng cộng sản được thể hiện hai góc độ sau:

Thứ nhất, sự ra đời của đảng cộng sản là sản phẩm của sự kết hợp giữa chủ nghĩa Mác với phong trào công nhân nhân. Trong xã hội có áp bức giai cấp tất yếu có đấu tranh giai cấp. Ngay từ khi mới ra đời, giai cấp công nhân đã tiến hành những cuộc đấu tranh chống áp bức, bóc lột của giai cấp tư sản. Những cuộc đấu tranh ban đầu diễn ra lẻ tẻ và mang tính tự phát vì mục đích kinh tế, do thiếu lý luận cách mạng và một tổ chức tiên phong lãnh đạo nên đều thất bại. Chính sự phát triển của phong trào công nhân đặt ra đòi hỏi phải có lý luận tiên phong dẫn đường để tổ chức, giáo dục, giác ngộ giai cấp công nhân và sứ mệnh lịch sử của mình để vạch cho giai cấp công nhân đường lối và phương pháp cách mạng khoa học. Chủ nghĩa Mác ra đời đã đáp ứng được đòi hỏi của phong trào công nhân.

Thứ hai, chủ nghĩa Mác ra đời đã nhanh chóng thâm nhập vào phong trào công nhân, trở thành hệ tư tưởng, vũ khí lý luận của giai cấp công nhân. Mặt khác, thông qua phong trào công nhân, chủ nghĩa Mác được kiểm nghiệm, bổ sung, phát triển và ngày càng hoàn thiện. Khi chủ nghĩa Mác ra đời, chỉ có một bộ phận ưu tú nhất của giai cấp công nhân tiếp thu được nó. Bộ phận này đã tích cực truyền bá chủ nghĩa Mác vào phong trào công nhân, giáo dục, giác ngộ và tổ chức công nhân đấu tranh, đảng cộng sản ra đời từ quá trình hoạt động cụ thể ấy.

Thứ ba, sự phát triển của đảng cộng sản là sản phẩm của sự kết hợp giữa chủ nghĩa Mác - Lênin với phong trào công nhân. Tuy nhiên, trong mỗi nước, sự kết hợp ấy là sản phẩm của lịch sử, được thực hiện bằng những con đường đặc thù, tùy theo điều kiện cụ thể. Ở một số nước thuộc địa, nửa thuộc địa, đảng cộng sản ra đời là sản phẩm của sự kết hợp giữa chủ nghĩa Mác với phong trào công nhân và phong trào yêu nước, như Việt Nam là một điển hình. 


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét