Thứ Ba, 11 tháng 6, 2024

. VÌ SAO NÓI SỰ RA ĐỜI CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN HIỆN ĐẠI LÀ MỘT TẤT YẾU LỊCH SỬ?

 

Quá trình phát triển của nền đại công nghiệp cho ra đời giai cấp tư sản, cũng từ đó dẫn đến sự ra đời của giai cấp công nhân hiện đại đó là một tất yếu lịch sử trong quá trình phát triển xã hội tư bản, bởi vì:

Sự ra đời tồn tại của các giai cấp gắn liền với những giai đoạn phát triển lịch sử nhất định của sản xuất, quy luật phân công lao động là cơ sở cho sự phân chia các giai cấp. Phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa ra đời thay thế cho phương thức sản xuất phong kiến là tiền đề xuất hiện những giai cấp mới, những điều kiện, hình thức bóc lột mới, cũng như những hình thức đấu tranh mới của những giai cấp mới xuất hiện trong xã hội.

Tính chất lao động và nhu cầu phát triển của chủ nghĩa tư bản tất yếu dẫn đến sự phân công lao động sâu sắc. Sự xuất hiện các xưởng thủ công đã thu hút đông đảo những người lao động làm thuê, nông dân từ các vùng nông thôn lên thành thị. Thêm vào đó, quá trình tích lũy nguyên thủy tư bản chủ nghĩa dẫn đến đa số nông dân bị mất hết ruộng đất, mất đi tư liệu lao động, phải đi làm thuê tạo ra hai lớp người cơ bản trong xã hội đối lập nhau. Một bên là những nhà tư bản giàu có, sở hữu phần lớn tư liệu lao động xã hội; một bên là lớp người làm thuê bị tước đoạt hết tư liệu sản xuất, trở thành người “tự do”, chỉ có một tài sản duy nhất là sức lao động và buộc họ phải bán sức lao động để nuôi sống bản thân.

Các cuộc cách mạng hóa lực lượng sản xuất của chủ nghĩa tư bản là tiền đề trực tiếp dẫn đến sự ra đời của giai cấp công nhân hiện đại. Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ nhất là bước quyết định đánh dấu sự chuyển biến về chất từ công trường thủ công lên sản xuất công xưởng phá vỡ các quy trình công nghệ và tổ chức sản xuất theo lối công trường thủ công. Các nhà máy và công xưởng đã xuất hiện quy trình công nghệ sản xuất theo dây chuyền, tổ chức, quản lý lao động ngày càng chặt chẽ, nghiêm ngặt hơn. Đó là những yếu tố, môi trường rèn luyện những người lao động cả về trình độ chuyên môn tay nghề và ý thức tổ chức kỷ luật. Từ đây giai cấp công nhân hiện đại  ra đời, trở thành giai cấp đại diện cho phương thức sản xuất công nghiệp tư bản chủ nghĩa. Sự phát triển của nền đại công nghiệp đã tạo cho giai cấp công nhân những điều kiện khách quan hình thành nên những phẩm chất cách mạng, tiên tiến để thực hiện sứ mệnh lịch sử thế giới của mình.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét