Thứ Ba, 20 tháng 3, 2018

LẠI LÀ LUẬN ĐIỆU BÔI NHỌ LÃNH TỤ; XUYÊN TẠC CHỐNG PHÁ ĐẢNG

Tôi đã đọc bài viết "Đời đầu và đời cuối vẫn là rắn" đăng tải trên danlambaovn.blogspot.com ngày 01.02.2018 của tác giả Trần Quốc Việt.
Trong bài viết tác giả sử dụng hình ảnh con rắn gắn với những sự kiện lịch sử để xuyên tạc sự thật hướng tới ẩn đích chia rẽ nội bộ, phá vỡ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chia rẽ nhân dân với Đảng, kích động chủ nghĩa dân tộc cực đoan,… nhằm gây mất ổn định chính trị - xã hội , phủ nhận giá trị, làm lu mờ, mất sức sống tư tưởng Hồ Chí Minh trong lòng nhân dân.
Tôi không biết vì lý do gì mà Trần Quốc Việt lại thâm thù lãnh tụ Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam đến thế?
Không chỉ sử dụng những lời lẽ cay độc để bôi nhọ lãnh tụ, bội nhọ Đảng mà Trần Quốc Việt còn biểu hiện thiếu khách quan khi nói về công lao cống hiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh; của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với dân tộc, cố tình xuyên tạc sự thật lịch sử, thổi phồng những hạn chế, yếu kém (ngay cả với những hạn chế, yếu kém đã được Đảng ta thừa nhận và đang ra sức đấu tranh, khắc phục). Không chỉ có vậy Trần Quốc Việt còn lớn tiếng: "ta phải đứng lên dẹp tan những người có lòng dạ rắn rết đang ngự trị trên quê hương".
Tôi khuyên Trần Quốc Việt hãy bình tĩnh, khách quan, trung thực khi nói về Chủ tịch Hồ Chí Minh và về Đảng Cộng sản Việt Nam. Nếu không thâm thù với Đảng Cộng sản Việt Nam thì Trần Quốc Việt phải thừa nhận sự thực lịch sử về công lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh và vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với dân tộc Việt Nam. Tất cả người dân Việt Nam có lương tâm, hiểu biết (trừ bọn phản động hại dân, bán nước) đều thừa nhận một sự thật lịch sử là: Năm 1858, thực dân Pháp nổ súng tấn công Đà Nẵng, mở đầu cuộc xâm lược Việt Nam. Với lòng yêu nước nồng nàn, nhân dân ta đã anh dũng đứng lên đấu tranh đánh đuổi giặc Pháp xâm lược. Lớp lớp các anh hùng, sĩ phu, hào kiệt như: Trương Công Định, Nguyễn Trung Trực, Hoàng Diệu, Nguyễn Tri Phương, Phan Đình Phùng, Hoàng Hoa Thám, Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh… đã không cam chịu mất nước, không cam chịu làm nô lệ đã anh dũng xả thân, đứng lên đánh đuổi thực dân Pháp. Song, tất cả các phong trào cứu nước dưới sự lãnh đạo của các sĩ phu, hào kiệt theo các trào lưu tư tưởng khác nhau lần lượt thất bại. Cách mạng nước ta bị dìm trong biển máu, công cuộc cứu nước lâm vào khủng hoảng, bế tắc…
Sau hơn 30 năm bôn ba tìm đườn cứu nước, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã tìm thấy ở chủ nghĩa Mác – Lênin con đường cứu nước và tích cực truyền bá Chủ nghĩa Mác – Lênin vào phong trào công nhân và phong trào yêu nước, chuẩn bị các tiền đề về chính trị, tư tưởng và tổ chức cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam. Ngay từ khi mới ra đời, Đảng đã vạch ra đường lối đúng đắn cho cách mạng Việt Nam, lãnh đạo cao trào cách mạng 1930 – 1931, đỉnh cao là Xôviết Nghệ - Tĩnh. Sau 15 năm ra đời, nắm vững thời cơ cách mạng, Đảng đã lãnh đạo nhân dân tiến hành tổng khởi nghĩa, giành chính quyền trên toàn quốc, lập nên Nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Á. Cũng chính Đảng Cộng sản Việt Nam và lãnh tụ Hồ Chí Minh đã lãnh đạo nhân dân ta trường kỳ kháng chiến gian khổ suốt 9 năm để làm nên một Điện Biên Phủ "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu" và hơn 20 năm kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; góp phần làm tan rã hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa thực dân cũ và chủ nghĩa thực dân mới, thúc đẩy phong trào độc lập dân tộc, hoà bình, dân chủ và tiến bộ xã hội trên thế giới. Quá trình lãnh đạo nhân dân ta đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, hàng chục vạn cán bộ, đảng viên đã bị bọn thực dân, đế quốc xâm lược và bọn tay sai cầm tù, sát hại; hàng vạn đảng viên đã anh dũng hy sinh và đi vào sử sách của dân tộc. Sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam là nhân tố có ý nghĩa quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Tôi xin nhắc lại: Đây là một sự thật lịch sử đã được nhân loại yêu chuộng hoà bình trên toàn thế giới và nhân dân Việt Nam thừa nhận, tôn vinh. Và nó hoàn toàn trái ngược với giọng văn của Trần Quốc Việt – một cách nói mà đọc xong người ta muốn ói mửa.
Thực tế lịch sử cách mạng Việt Nam gần 90 năm qua, đặc biệt là những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của đất nước sau hơn 30 năm đổi mới đã chứng minh chân lý khách quan: Sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Tuy nhiên trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Đảng cũng có lúc vấp phải sai lầm, khuyết điểm do giáo điều, chủ quan, duy ý chí; nhờ nghiêm túc tự phê bình, sửa chữa khuyết điểm, tự đổi mới, chỉnh đốn, giữ vững bản chất cách mạng, làm cho Đảng trong sạch, vững mạnh, xứng đáng là đội tiên phong của giai cấp công nhân, của toàn dân tộc để làm tròn trách nhiệm của đảng cầm quyền trước dân tộc và đất nước.
Hiện nay, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã và đang quyết tâm thực hiện việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; hiện thực hoá tư tưởng, mong muốn của Hồ Chí Minh trong xây dựng và phát triển đất nước, sánh vai cùng các cường quốc, năm châu. Đặc biệt, hiên Đảng Cộng sản Việt Nam đang tích cực đẩy mạnh cuộc đấu tranh khắc phục tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lỗi sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên và ngăn chặn, đẩy lùi tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí với quyết tâm chính trị cao trước dân tộc. Chúng ta cần có thái độ khách quan, không vì tình trạng suy thoái, biến chất, hư hỏng của một bộ phận cán bộ, đảng viên mà phủ nhận những công lao, cống hiến của Đảng đối với cách mạng Việt Nam và thành tựu to lớn của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng. Cũng không nên thổi phồng những khuyết điểm, yếu kém để bôi nhọ, sự lãnh đạo của Đảng.

 Đó cũng là đôi lời của tôi trước những lập luận thấp hèn, rẻ tiền của Trần Quốc Việt và để bạn đọc thấy rõ bản chất thâm thù cách mạng và động cơ chính trị phản động của Trần Quốc Việt. Mong bạn đọc bình tĩnh, nhận rõ những luận điệu xuyên tạc, sai trái của các phần tử phản động, lừa bịp, lôi kéo. Từ đó, nâng cao bản lĩnh chính chính trị, đề cao trách nhiệm, đoàn kết, trí tuệ cũng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh như lòng Bác Hồ kính yêu hằng mong muốn./.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét