Thứ Sáu, 16 tháng 3, 2018

Tại sao Cách mạng Tháng Mười Nga mở đầu cho thời đại hiện nay?

Hiện nay, một số quan điểm sai trái, phản động cho rằng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô đã sụp đổ thì giá trị của Cách mạng Tháng Mười cũng chấm hết; thời đại hiện nay không còn. Do vậy, không lấy Cách mạng Tháng Mười Nga là mốc đánh dấu thời đại mới. Quan điểm trên là sai lầm, xuất phát từ những lý do cơ bản sau:
Chứng minh:
+ Thứ nhất, sau CMTM Nga chủ nghĩa xã hội từ lý luận trở thành thực tiễn, đã xuất hiện HTKTXH CSCN, là cái đối lập, phủ định HTKTXH TBCN
+ Thứ hai, chiều hướng phát triển chủ yếu, trục xuyên suốt của sự vận động lịch sử từ sau CMTM là đấu tranh xóa bỏ trật tự tư bản chủ nghĩa, thiết lập và từng bước xây dựng chủ nghĩa xã hội trên phạm vi thế giới.
+ Thứ ba, từ sau CMTM, các nước xã hội chủ nghĩa, phong trào cộng sản và công nhân quốc tế trở hành nòng cốt, đi đầu trong cuộc đấu tranh vì hòa bình, dân chủ và tiến bộ trên phạm vi toàn thế giới.
+ Thứ tư, sau CMTM, cách mạng giải phóng dân tộc nằm trong phạm trù cách mạng xã hội chủ nghĩa, nhiều nước sau khi giành được độc lập đã đi theo con đường xã hội chủ nghĩa. Chủ nghĩa xã hội trở thành mục tiêu, lý tưởng tốt đẹp của nhân loại tiến bộ.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét