Thứ Sáu, 16 tháng 3, 2018

Dự báo khuynh hướng phát triển của Chủ nghĩa tư bản, Chủ nghĩa xã hội hiện thực hiện nay và trong một vài thập kỷ tới

* Dự báo khuynh hướng phát triển của chủ nghĩa tư bản
- Trong vài thập kỷ tới, thế giới về cơ bản vẫn phát triển trong khuôn khổ chủ nghĩa tư bản: CNTB phát triển trong khuôn khổ: sở hữu tư nhân là nền tảng; kinh tế thị trường vẫn thống trị; nhà nước vẫn do giai cấp tư bản chi phối
- Các nước hoàn thiện cơ chế kinh tế thị trường
- Các tập đoàn xuyên quốc gia phát triển mạnh mẽ ở tầm toàn cầu, tạo điều kiện cho chủ nghĩa tư bản chuyển nhanh sang giai đoạn lũng đoạn quốc tế và toàn cầu.
- Tăng cường hội nhập quốc tế và toàn cầu về thể chế kinh tế, chính trị và văn hóa trên cơ sở KTTT, dân chủ và nhà nước pháp quyền.
- Chủ nghĩa tư bản phát triển ngày càng hiện đại, tạo nên cơ sở vật chất – kỹ thuật cho xã hội tương lai.
* Khuynh hướng phát triển của chủ nghĩa xã hội
- Tiếp tục khắc phục khủng hoảng và vượt qua những thoái trào
- Triển vọng của CNXH và định hình CNXH hiện thực mới phụ thuộc phần lớn quá trình xây dựng CNXH của Trung Quốc, Việt Nam, cũng như các nước khác.
- Những thành tựu của CNXH hiện thực khẳng định CNXH có sức sống, tiềm năng; đấu tranh, cạnh tranh, hợp tác, cùng tồn tại, cùng phát triển giữa CNXH, CNTB, CNXH dân chủ - những trào lưu, khuynh hướng  lớn hiện nay.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét