Thứ Sáu, 16 tháng 3, 2018

QUAN ĐIỂM PHÁT HUY SỨC MẠNH ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC CỦA ĐẢNG LÀ ĐỘNG LỰC CHO SỰ PHÁT TRIỂN ĐẤT NƯỚC

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc là động lực và nguồn lực to lớn xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa
Quan điểm ĐĐKTDT của Đảng ta, là sự kế thừa và phát triển lên một tầm cao mới truyền thống đoàn kết của dân tộc Việt Nam, đó là giá trị truyền thống quí báu, điều kiện đảm bảo cho sự trường tồn và phát triển của dân tộc. Cuộc cách mạng XHCN mà chúng ta đang tiến hành nhằm thực hiện sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân là cuộc cách mạng sâu sắc, triệt để song cũng rất lâu dài, quyết liệt, phức tạp, nó chỉ được hoàn thành khi gắn kết, đoàn kết được mọi giai tầng trong xã hội thành một lực lượng thống nhất, có tổ chức chặt chẽ có ý chí và hành động phấn đấu cho mục tiêu, lý tưởng cách mạng.
Trong mỗi giai đoạn và thời kỳ cách mạng, Đảng đều có quan điểm và chính sách ĐĐKTDT đúng đắn, phát huy được sức mạnh ĐĐKTDT, tạo động lực to lớn, ý nghĩa quyết định cho thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Đại hội lần thứ VI của Đảng đã mở ra thời kỳ đổi mới toàn diện đất nước, trải qua các kỳ đại hội tiếp theo, Đảng luôn nhấn mạnh phải mở rộng và tăng cường ĐĐKTDT, phát huy sức mạnh ĐĐKTDT luôn là một nội dung quan trọng của chủ đề các đại hội. Tại Đại hội XII: “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới”, là khẩu hiệu hành động của Đảng. Nhờ phát huy sức mạnh ĐĐKTDT, mà sự nghiệp đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo đã giành được những thắng lợi rất to lớn, có ý nghĩa lịch sử.
Hiện nay, sự nghiệp cách mạng nước ta đứng trước nhiều thời cơ, vận hội đan xen với nhiều nguy cơ, thách thức. Để đưa cách mạng tiếp tục tiến lên vững chắc, Đảng ta vạch rõ: “Đại đoàn kết toàn dân tộc là đường lối chiến lược của cách mạng Việt Nam, là động lực và nguồn lực to lớn trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên nền tảng liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo. Phát huy mạnh mẽ mọi nguồn lực, mọi tiềm năng sáng tạo của nhân dân để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; lấy mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, "dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh" làm điểm tương đồng; tôn trọng những điểm khác biệt không trái với lợi ích chung của quốc gia - dân tộc; đề cao tinh thần dân tộc, truyền thống yêu nước, nhân nghĩa, khoan dung để tập hợp đoàn kết mọi người Việt Nam ở trong và ngoài nước, tăng cường quan hệ mật thiết giữa nhân dân với Đảng, Nhà nước, tạo sinh lực mới của khối đại đoàn kết toàn dân tộc”.
 Điều kiện đảm bảo phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc theo quan điểm Đại hội XII của Đảng
Trong phát huy sức mạnh ĐĐKTDT, vấn đề cơ bản là kết hợp và giải quyết hài hòa quan hệ lợi ích. Sức mạnh ĐĐKTDT chỉ có thể được xây dựng và phát huy khi kết hợp đúng đắn và giải quyết hài hòa lợi ích giữa các giai tầng trong xã hội.
Việc kết hợp, giải quyết hài hòa các nhu cầu và lợi ích của các chủ thể sẽ tạo động lực cơ bản cho sự liên minh và phát triển xã hội. Khối ĐĐKTDT nước ta dựa trên nền tảng của khối liên minh công – nông – trí thức do Đảng lãnh đạo, kết hợp hài hòa lợi ích cá nhân, tập thể, xã hội, giữa các dân tộc, giai cấp, tôn giáo, thành phần xã hội vì lợi ích căn bản, đó là: xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, “dân giàu, nước mạnh,  dân chủ, công bằng, văn minh”. Trên cơ sở mục tiêu đó, Đảng khẳng định: tôn trọng những điểm khác biệt không trái với lợi ích chung của quốc gia - dân tộc, đã thể hiện thái độ nghiêm túc, rõ ràng, nhất quán của Đảng trong xây dựng ĐĐKTDT.
Một điểm quan trọng là Đảng ta coi tăng cường quan hệ mật thiết giữa nhân dân với Đảng, Nhà nước để tạo sinh lực mới của khối ĐĐKTDT. Vì củng cố và tăng cường mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân là một nguyên tắc cơ bản trong xây dựng Đảng, là cội nguồn sức mạnh của Đảng ta. Từ những thành tựu cũng như những hạn chế, khuyết điểm của 30 năm đổi mới, Đảng rút ra bài học lớn: phải luôn luôn lấy “dân là gốc”. Chính điều đó làm cho nhân dân tin Đảng, tin tưởng vào sự quản lý, điều hành của Nhà nước, tạo nên sự hòa hợp ý Đảng lòng dân, tạo ra sinh lực mới của khối ĐĐKTDT. 
Những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc
Để phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay, Đảng ta xác định:
Một là, tiếp tục thể chế hóa và cụ thể hóa các quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng về ĐĐKTDT. Hoàn thiện và thực hiện có hiệu quả các cơ chế, chính sách phát huy vai trò của nhân dân trong việc quyết định những vấn đề lớn của đất nước.
Hai là, giải quyết hài hòa quan hệ lợi ích, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, bảo đảm mỗi người dân đều được thụ hưởng những thành quả của công cuộc đổi mới.
Ba là, tiếp tục khẳng định đoàn kết trong Đảng là hạt nhân, là cơ sở vững chắc để xây dựng khối ĐĐKTDT.
Bốn là, xem xét, đánh giá khách quan đặc điểm cơ cấu xã hội, mối tương quan và vai trò vị trí của các giai cấp, tầng lớp xã hội, của các thành phần xã hội, các tổ chức đoàn thể. Từ đó, xác định ĐĐKTDT trên nền tảng liên minh công – nông – trí thức do Đảng lãnh đạo trong điều kiện lịch sử mới, có cơ chế chính sách phù hợp huy động mọi tiềm năng, nguồn lực của toàn dân tộc vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc XHCN.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét