Thứ Ba, 27 tháng 3, 2018

PHƯƠNG HƯỚNG GIẢI QUYẾT QUAN HỆ DÂN TỘC Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

Đảng và Nhà nước ta xác định phương hướng giải quyết quan hệ dân tộc ở nước ta hiện nay tập trung vào các vấn đề sau:
Tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm của Đảng và Nhà nước về vị trí, vai trò của vấn đề dân tộc trong công cuộc Đổi mới hiện nay. Xác định đúng đắn sự bình đẳng về quyền lợi và nghĩa vụ của từng tộc người trong đại gia đình các dân tộc Việt Nam. Mọi chủ trương, chính sách chỉ đạo thực tiễn đều nhằm nâng cao ý thức quốc gia dân tộc, bảo đảm sự phát triển hài hòa từng tộc người với sự phát triển chung của đất nước. Quán triệt và thực thi tốt nguyên tắc nhất quán giải quyết vấn đề dân tộc ở nước ta. Nghiêm cấm những hoạt động lợi dụng vấn đề dân tộc, khắc phục tư tưởng dân tộc lớn, dân tộc hẹp hòi, kỳ thị dân tộc.
Chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước phải toàn diện, quan tâm tôn trọng lợi ích của các tộc người, giữ gìn sự đa dạng bản sắc văn hoá tộc người, tạo mối quan hệ đồng thuận cho sự phát triển bền vững; khắc phục sự suy giảm nguồn tài nguyên thiên nhiên.
Các chủ trương chính sách phát triển dân tộc thiểu số ở nước ta cần được hoạch định trên cơ sở nghiên cứu thấu đáo về kinh tế, văn hóa, xã hội, tâm lý dân tộc, hiện trạng phát triển mọi mặt đời sống các tộc người. Từ đó, đề ra các chủ trương, chính sách và lựa chọn con đường phát triển phù hợp với đặc điểm vùng, tộc người và nhu cầu thiết thực của người dân, tránh áp đặt duy ý chí.
Khắc phục các thiếu sót, hạn chế trong một số chính sách phát triển kinh - xã hội. Tập trung khắc phục những khác biệt lợi ích giữa các tộc người về kinh tế như vấn đề đất đai, tài nguyên, thương mại... Việc ưu tiên đầu tư cho các tộc người có dân số ít cần tính đến vấn đề địa vực cư trú và tình trạng xen kẽ giữa các tộc người đã làm cho mối quan hệ tộc người ở một số địa phương bị tổn thương. Khắc phục điều chỉnh địa giới hành chính ở các địa phương không hợp lý đã làm nảy sinh mâu thuẫn, kiện cáo mang tính tập thể. Giải quyết thỏa đáng tình hình di dân tự do ở miền núi đã gây nên va chạm giữa các tộc người tại chỗ và dân nhập cư từ nơi khác đến. Thực hiện tốt hơn công tác tái định cư trong các công trình lớn của Nhà nước để không gây ảnh hưởng xấu tới niềm tin của đồng bào các dân tộc. Giải quyết tốt chính sách đất đai ở miền núi, vùng dân tộc thiểu số hiện nay. Bài trừ các biểu hiện mất đoàn kết, sự nghi kỵ, phân biệt đối xử giữa các tộc người.
Vô hiệu hóa và làm thất bại các âm mưu,thủ đoạn lợi dụng vấn đề dân tộc của các thế lực thù địch. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét