Thứ Hai, 5 tháng 3, 2018

“TUYÊN NGÔN CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN” - CƯƠNG LĨNH CHÍNH TRỊ CỦA ĐỒNG MINH NHỮNG NGƯỜI CỘNG SẢN

Trong Tuyên ngôn của Đảng cộng sản, C. Mác - Ph. Ăngghen bằng quan điểm duy vật biện chứng và duy vật lịch sử đã trình bày sáng tỏ cơ sở lý luận thực tiễn về vai trò sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân; sự tất yếu diệt vong của chủ nghĩa tư bản và sự ra đời tất yếu của chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản; vai trò của Đảng cộng sản; những nguyên tắc chiến lược, sách lược của Đảng cộng sản cũng như thái độ của Đảng cộng sản đối với các đảng đối lập.
Những nguyên tắc cơ bản mà tuyên ngôn chỉ ra cho giai cấp vô sản là:
Thứ nhất: Trong xã hội hiện đại, chỉ có giai cấp vô sản là giai cấp cách mạng nhất có sứ mệnh lịch sử thủ tiêu chủ nghĩa tư bản xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản. Sứ mệnh đó là do địa vị kinh tế - xã hội của giai cấp vô sản quy định.
Thứ hai: Sự nghiệp giải phóng giai cấp công nhân phải do chính giai cấp công nhân đảm nhiệm dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản của giai cấp công nhân.
Thứ ba: Để thực hiện sứ mệnh lịch sử của mình giai cấp vô sản phải tiến hành đấu tranh cách mạng, dùng bạo lực lật đổ ách thống trị của giai cấp tư sản, tổ chức giai cấp mình thành giai cấp thống trị, từng bước xóa bỏ chế độ tư hữu về tư liệu sản xuất chủ yếu.
Thứ tư: Trong cuộc đấu tranh để tự giải phóng giai cấp công nhân phải tổ chức ra được chính đảng độc lập của mình, đối lập với tất cả các chính đảng của giai cấp hữu sản.
Thứ năm: Cuộc đấu tranh của giai cấp vô sản chống giai cấp tư sản diễn ra trước hết trên từng địa bàn dân tộc, giai cấp vô sản mỗi nước trước hết phải giành lấy chính quyền, phải tự vươn lên thành giai cấp dân tộc.
Thứ sáu: Nguyên tắc sách lược chung của Đảng cộng sản là phải ủng hộ mọi phong trào cách mạng chống chế độ bóc lột và tìm cách tập trung tất cả các lực lượng  dân chủ. Trong đó những người cộng sản phải giữ vững tính độc lập của giai cấp mình, phải tiến hành cách mạng không ngừng.
Thứ bảy: Để thực hiện thắng lợi sứ mệnh lịch sử của mình, giai cấp công nhân phải thực hiện khẩu hiệu chiến lược “Vô sản tất cả các nước liên hiệp lại!”. 
Tuyên ngôn được kết thúc bằng lời tuyên bố công khai: “Những người cộng sản công khai tuyên bố rằng mục đích của họ chỉ có thể đạt được bằng cách dùng bạo lực lật đổ toàn bộ trật tự xã hội hiện hành. Mặc cho các giai cấp thống trị run sợ trước một cuộc cách mạng cộng sản chủ nghĩa. Trong cuộc cách mạng ấy, những người vô sản chẳng mất gì hết ngoài xiềng xích trói buộc họ. Họ sẽ giành được cả thế giới”./.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét