Thứ Sáu, 16 tháng 3, 2018

Đặc điểm cơ bản của toàn cầu hóa kinh tế hiện nay

Toàn cầu hóa là một xu hướng bao gồm nhiều phương diện: kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội… Trong các mặt đó thì toàn cầu hóa kinh tế đang là xu thế nổi trội nhất, nó vừa là trung tâm vừa là cơ sở và cũng là động lực thúc đẩy các lĩnh vực khác của xu thế toàn cầu hóa nói chung. Giống như khái niệm toàn cầu hóa thì cũng có nhiều quan điểm khác nhau về toàn cầu hóa kinh tế.Sau đây là khái niệm phổ biến nhất: “Toàn cầu hóa kinh tế chính là sự gia tăng nhanh chóng các hoạt động kinh tế vượt qua mọi biên giới quốc gia,khu vực,tạo ra sự phụ thuộc lẫn nhau giữa các nền kinh tế trong sự vận động phát triển hướng tới một nền kinh tế thế giới thống nhất. Sự gia tăng của xu thế này được thể hiện ở sự mở rộng mức độ và quy mô mậu dịch thế giới,sự lưu chuyển của các dòng vốn và lao động trên phạm vi toàn cầu.”
Một là, Diễn ra ngày càng sâu rộng, mạnh mẽ, nhiều tầng, đan xen thuận, nghịch, thuận lợi và khó khăn, thời cơ và thách thức, là quá trình không đơn giản, trơn tru bằng phẳng, nhất là với các nước đang phát triển
Hai là, Các cường quốc kinh tế tư bản chủ nghĩa là lực lượng chủ đạo, là lực lượng chi phối quá trình toàn cầu hóa, là động cơ thúc đẩy và là người hưởng lợi chủ yếu
Ba là, Diễn ra trong sự bất công, bất bình đẳng do tính chất tư bản chủ nghĩa của nó. Phân hóa giàu nghèo gia tăng
Bốn là, Diễn ra trên nhiều lĩnh vực khác của đời sống xã hội
Năm là, Xu hướng tự do hóa kinh tế song song với xu hướng bảo hộ mậu dịch, toàn cầu hóa đi đối với khu vực hóa; toàn cầu hóa đi với phản toàn cầu hóa, phát triển gắn liền với yếu tố phản phát triển.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét