Thứ Năm, 1 tháng 3, 2018

Nhân tố tác động đến quan hệ dân tộc ở Việt Nam hiện nay

Hiện nay, các nhân tố tác động đến quan hệ tộc người ở Việt Nam là:
Quan điểm, đường lối cách mạng, trực tiếp là quan điểm, chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước tác động mạnh mẽ, toàn diện đến đời sống, quan hệ, sự nỗ lực vươn lên của các tộc người và quốc gia, đến sự vận động, phát triển của các tộc người, quan hệ tộc người. Mặt khác vai trò tích cực, chủ động, nỗ lực vươn lên của các tộc người là hết sức quan trọng, là động lực chủ yếu thúc đẩy sự phát triển của các tộc người cũng như quan hệ tộc người.
 Những điều kiện tự nhiên và vấn đề lịch sử - xã hội để lại hoặc mới phát sinh. Lịch sử quan hệ tộc người nước ta chủ yếu là đoàn kết, tương trợ giúp nhau cùng phát triển, song còn có những va chạm, hiềm khích giữa các tộc người xảy ra đã ảnh hưởng đến quan hệ dân tộc hiện nay. Gần đây, quan hệ giữa các tộc người còn nảy sinh những vấn đề mới đòi hỏi phải giải quyết. Các nhân tố đó đã, đang và sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến mọi mặt đời sống đồng bào thiểu số. Tùy theo chính sách giải quyết của Nhà nước mà các nhân tố đó tác động tích cực, hay tiêu cực đến quan hệ tộc người.
Những vấn đề mới nảy sinh trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước như vấn đề biến đổi, suy thoái môi trường sống, vấn đề di dân, tôn giáo, đất đai hay suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tham nhũng ở một bộ phận cán bộ, đảng viên... tác động không nhỏ đến đời sống tộc người, quan hệ tộc người hiện nay.
Cuộc cách mạng khoa học công nghệ hiện đại và các yếu tố mới của thời đại, xu hướng toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế có những tác động tích cực và tiêu cực đến sự vận động, phát triển tộc người, quan hệ tộc người. Một mặt, nó tạo điều kiện để các tộc người hội nhập mạnh mẽ trong nước và quốc tế, thúc đẩy và mở rộng quan hệ dân tộc trên mọi lĩnh vực; phát huy tiềm năng và thế mạnh tộc người. Các tộc người nước ta có cơ hội giao lưu, tiếp thu tinh hoa văn hóa, khoa học công nghệ, tri thức... để có thể phát triển nhanh. Mặt khác, nó làm mai một bản sắc tộc người, thâm nhập các yếu tố văn hóa xấu độc, sự tụt hậu trong phát triển do cạnh tranh gay gắt dẫn tới phụ thuộc và lệ thuộc.
Âm mưu, thủ đoạn lợi dụng vấn đề dân tộc chống phá cách mạng Việt Nam của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch ảnh hưởng nhất định đến tộc người, quan hệ tộc người. Chúng luôn tìm cách lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo làm “ngòi nổ” trong chiến lược “diễn biến hòa bình” để chống phá cách mạng nước ta. Chúng xuyên tạc quan điểm, chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước; lợi dụng những khó khăn của đồng bào thiểu số, những hạn chế trong thực hiện chính sách dân tộc của ta để tuyên truyền, kích động phá hoại khối đoàn kết toàn dân tộc. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét