Thứ Sáu, 10 tháng 4, 2020

GÓP PHẦN LÀM THẤT BẠI ÂM MƯU “PHI CHÍNH TRỊ HÓA QUÂN ĐỘI” CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH

“Phi chính trị hóa quân đội” là một âm mưu nằm trong chiến lược toàn cầu phản cách mạng của các thế lực thù địch nhằm chống phá chủ nghĩa xã hội với luận điệu: Quân đội là một tổ chức quân sự, là công cụ bạo lực vũ trang của nhà nước, được tổ chức ra để bảo vệ lợi ích quốc gia nói chung, chỉ tuân theo Hiến pháp. Theo đó quân đội trung lập về chính trị (không có quân đội xã hội chủ nghĩa hay quân đội tư bản chủ nghĩa), đứng ngoài những biến động chính trị - xã hội, đứng ngoài cuộc đấu tranh của các đảng phái chính trị giành quyền kiểm soát các cơ quan quyền lực nhà nước. Vì thế quân đội không chịu sự lãnh đạo của bất cứ Đảng phái chính trị nào.
“Phi chính trị hóa quân đội” thực chất là âm mưu, thủ đoạn chính trị nằm trong chiến lược “Diễn biến hòa bình” của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch chống phá chủ nghĩa xã hội. Trong chiến lược “Diễn biến hòa bình”, chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch ra sức truyền bá quan điểm “phi chính trị hóa quân đội” nhằm lôi kéo quân đội xa rời hệ tư tưởng xã hội chủ nghĩa, tách quân đội ra khỏi sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, làm cho quân đội bị tha hóa, biến chất về chính trị và bị vô hiệu hóa, làm cho Đảng Cộng sản, Nhà nước và nhân dân mất chỗ dựa vững chắc để bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa.
Lịch sử xây dựng, chiến đấu và trưởng thành trong gần 70 năm qua đã chứng minh Quân đội nhân dân Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức, lãnh đạo, giáo dục và rèn luyện, luôn là công cụ bạo lực sắc bén của Đảng, Nhà nước và nhân dân, là lực lượng chính trị tuyệt đối trung thành tin cậy, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, xứng đáng với lời khen ngợi của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với Dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”.
Trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại phải xây dựng toàn diện các yếu tố, trong đó đặc biệt coi trọng xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị làm cơ sở để nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của quân đội.
Như vậy, những người đưa ra quan điểm “phi chính trị hóa” Quân đội nhân dân Việt Nam đã thể hiện ý thức “mơ hồ về chính trị” hoặc vì có ý đồ cá nhân đã cố tình làm ngơ không hiểu rõ bản chất giai cấp của quân đội nói chung cũng như bản chất cách mạng của Quân đội nhân dân Việt Nam - có sự thống nhất giữa tính giai cấp, tính nhân dân và tính dân tộc sâu sắc. Có thể nói những người đưa ra quan điểm nói trên chưa nghiên cứu kỹ về lý luận cũng như thực tiễn tổ chức và hoạt động của quân đội, chưa hiểu rõ ngọn nguồn của quan điểm: “phi chính trị hóa quân đội” xuất hiện như thế nào và với mục đích gì, nhất là chưa am hiểu sâu sắc về bản chất giai cấp của Quân đội nhân dân Việt Nam. Chính vì vậy người viết muốn góp một phần nhỏ - bằng những kiến thức được trang bị, vạch trần âm mưu của các thế lực thù địch, vạch trần bản chất chính trị phản động, phản khoa học của quan điểm “phi chính trị hóa quân đội” là vô căn cứ, phản khoa học cả về lý luận và thực tiễn, là nhân danh “dân chủ hóa” để “lừa bịp về chính trị”, thực chất là nhằm xóa bỏ sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với quân đội, hòng “chuyển hóa” lập trường chính trị, bản chất giai cấp công nhân của quân đội ta.
Đối với Quân đội nhân dân Việt Nam, các thế lực thù địch đã và đang sử dụng mọi biện pháp để thực hiện âm mưu “phi chính trị hóa quân đội” như: tuyên truyền phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin về giai cấp và đấu tranh giai cấp, xuyên tạc tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh, đường lối quân sự của Đảng Cộng sản Việt Nam, phủ nhận nguyên tắc: “Đảng lãnh tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt Quân đội nhân dân Việt Nam”, đòi xóa bỏ hoạt động CTĐ, CTCT, cùng với hệ thống cơ quan chính trị trong quân đội, xuyên tạc bản chất truyền thống tốt đẹp Bộ đội Cụ Hồ, làm giảm lòng tin của nhân dân đối với quân đội… đặc biệt gần đây, trong quá trình tham gia góp ý kiến vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, có một số ý kiến khác nhau về quy định ở điều 70 (sửa đổi, bổ sung điều 45) trong dự thảo Hiến pháp về nội dung: “ Lực lượng vũ trang nhân dân phải tuyệt đối trung thành với Đảng Cộng sản Việt Nam, Tổ quốc và nhân dân”. Đặc biệt là có những ý kiến vì nhiều động cơ mục đích không lành mạnh, đưa ra quan điểm: “phi chính trị hóa” Quân đội nhân dân Việt Nam, đòi quân đội đứng ngoài chính trị, trung lập về chính trị.
Như vậy, chúng ta thấy với bản chất và truyền thống của quân đội ta, chúng ta tin tưởng rằng quân đội sẽ luôn giữ vững bản chất giai cấp công nhân, bản chất cách mạng, luôn là lực lượng trung thành tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Và để góp phần đấu tranh làm thất bại âm mưu chống phá quân đội ta của các thế lực thù địch, chúng ta cần làm tốt công tác giáo dục cho bộ đội, nâng cao bản lĩnh chính trị, giác ngộ mục tiêu lý tưởng chiến đấu, xây dựng ý chí quyết tâm, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, tạo ra sự “miễn dịch” cần thiết, tăng cường sức “đề kháng” để ngăn chặn, loại trừ sự thẩm thấu và xâm nhập của các tư tưởng phi vô sản vào quân đội. Đấu tranh kiên quyết trước mọi biểu hiện lơ là, chủ quan mất cảnh giác dẫn đến hậu quả nguy hại đối với bản chất chính trị và sức mạnh chiến đấu của quân đội. Phải kiên quyết khắc phục mọi biểu hiện thụ động, bị động hoặc chỉ hô hào chung chung mà trên thực tế không đấu tranh. Cần tăng cường giáo dục giác ngộ cho cán bộ, chiến sĩ về bản chất giai cấp công nhân của Quân đội nhân dân Việt Nam./. 

2 nhận xét:

  1. Các thế lực thù địch có âm mưu "phi chính trị hóa Quân đội" nhằm tách Quân đội nhân dân Việt Nam ra khỏi sự lãnh đạo của Đảng CSVN, làm cho Quân đội biến chất. Bởi vậy, đấu tranh làm thất bại âm mưu “phi chính trị hóa” Quân đội là một nhiệm vụ cấp thiết hiện nay.

    Trả lờiXóa
  2. Để đấu tranh chống âm mưu “phi chính trị hóa quân đội” chúng ta phải kết hợp chặt chẽ với đấu tranh chống chiến lược “diễn biến hoà bình” của kẻ thù trên tất cả các lĩnh vực.

    Trả lờiXóa