Thứ Sáu, 5 tháng 1, 2018

CẦN NHẬN THỨC ĐÚNG ĐẮN NGUYÊN TẮC LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ĐỐI VỚI SỰ NGHIỆP QUỐC PHÒNG - AN NINH
          Trong điều kiện hoàn cảnh lịch sử mới, vận dụng học thuyết xây dựng nền quốc phòng kiểu mới - nền quốc phòng toàn dân do Đảng Cộng sản lãnh đạo của V.I.Lênin; tổng kết lý luận và thực tiễn của Đảng ta trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, nhất là sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc trong hơn 30 năm đổi mới, Đảng Cộng sản Việt Nam đã phát triển nhận thức về vai trò lãnh đạo của Đảng đối với sự nghiệp quốc phòng. Đảng đã mở rộng phạm vi áp dụng nguyên tắc nói trên đối với toàn bộ các lực lượng vũ trang và với cả sự nghiệp quốc phòng - an ninh của đất nước. “Bảo đảm sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Quân đội nhân dân và Công an nhân dân; nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về quốc phòng, an ninh.”
Sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng ta đối với vấn đề quốc phòng - an ninh là nhằm đảm bảo cho đất nước hòa bình, ổn định, không bị bất ngờ trong mọi tình huống. Hiện nay, các thế lực thù địch đang thực hiện chiến lược “diễn biến hoà bình” với nhiều thủ đoạn nhằm phá hoại sự ổn định về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của đất nước và thậm chí gây bạo loạn lật đổ hoặc bất ngờ tiến hành chiến tranh xâm lược. Đặc biệt, chúng luôn tìm mọi cách nhằm “vô hiệu hóa” sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với vấn đề quốc phòng - an ninh. Vì vậy, nhận thức đúng đắn về nguyên tắc lãnh đạo của Đảng ta đối với sự nghiệp quốc phòng - an ninh là vấn đề hết sức cấp thiết trong tình hình hiện nay.
Quốc phòng - an ninh trong tình hình hiện nay đã trở thành một bộ phận quan trọng trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Với tính cách vừa là nội dung, mục tiêu vừa là chức năng, công cụ của sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, quốc phòng - an ninh đã thâm nhập vào hầu như tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội hiện nay. Do đó, trong bảo vệ đã bao hàm ý nghĩa xây dựng, và ngược lại trong xây dựng đã bao hàm ý nghĩa bảo vệ. Bởi lẽ, sự ổn định và phát triển của xã hội sẽ bảo đảm cho sự phát triển bền vững của mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, đồng thời là nền tảng cũng cố quốc phòng - an ninh. Không có quốc phòng - an ninh vững mạnh thì không thể có sự ổn định chính trị - xã hội, không thể đối phó tốt nhất với những âm mưu thủ đoạn phá hoại của các thế lực thù địch trong và ngoài nước. Vì vậy, Đảng ta luôn coi tăng cường quốc phòng - an ninh vừa là điều kiện cho sự phát triển của xã hội vừa là nội dung của mục tiêu độc lập dân tộc gắn với chủ nghĩa xã hội.
Quốc phòng - an ninh được thể hiện hết sức đa dạng về nội dung, phong phú về hiện tượng và là lĩnh vực diễn ra cuộc đấu tranh giai cấp, đấu tranh dân tộc hết sức quyết liệt, phức tạp. Mặt khác, nó mang những nét đặc điểm riêng như: tính nghiêm túc, khẩn trương, tính thống nhất, tính bí mật cao, tính biến động, phức tạp lớn, tính đối kháng quyết liệt... Vì vậy, nó đòi hỏi phải có sự lãnh đạo của tổ chức có năng lực, tầm trí tuệ cao, phương pháp khoa học… Đó chỉ có thể và duy nhất là Đảng Cộng sản Việt Nam. Sự lãnh đạo của Đảng đối với lĩnh vực quốc phòng - an ninh là trực tiếp, không thông qua khâu trung gian hay tổ chức nào, và tuyệt đối về mọi mặt, không có sự phân quyền, giới hạn ở mặt nào. Đường lối, quan điểm của Đảng ta về quốc phòng - an ninh được thể chế hóa thành các chủ trương, chính sách quản lý hết sức khoa học, đồng bộ, cụ thể của Nhà nước. Thông qua sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, nhân dân thực hiện quyền hạn, vinh dự và trách nhiệm của mình, rõ nhất là thực hiện dân chủ xã hội chủ nghĩa, trong lĩnh vực quốc phòng an ninh. Từ thực tiễn phong phú của cách mạng trong hơn 30 đổi mới, Đảng ta đã rút ra một trong những bài học quan trọng là: “Sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố hầng đầu quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam” và điều đó có cả trong lĩnh vực quốc phòng - an ninh. Đồng thời cũng khẳng định: “Tăng cường quốc phòng, giữ vững an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của Đảng, Nhà nước và toàn dân, trong đó Quân đội nhân dân và Công an nhân dân là lực lượng nòng cốt”.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét