Thứ Hai, 8 tháng 1, 2018

“Xung khắc nội bộ” – Luận điệu chống phá quy định 102-QĐ/TW của Đảng

Quy định 102 xác định rõ nội dung các vi phạm và mức độ xử lý đối với cán bộ, đảng viên. Việc ban hành quy định không chỉ căn cứ Cương lĩnh, Điều lệ của Đảng, căn cứ Hiến pháp, pháp luật mà còn các giá trị truyền thống đạo đức của dân tộc. 
Quy định 102 là một quy định nội bộ Đảng nhằm giữ vững phẩm chất chính trị, đạo đức của cán bộ, đảng viên. Thế nhưng, ngay sau khi quy định được ban hành, trên không gian mạng đã có những bài viết chỉ trích, những comment - bình luận cố ý hiểu sai lệch, xuyên tạc. Chẳng hạn, có người viết rằng, quy định này thể hiện sự “xung khắc nội bộ” về “xã hội dân sự”.
Họ viện dẫn Quy định 102 rằng, những đảng viên nào đòi thực hiện “thể chế xã hội dân sự”, “thể chế tam quyền phân lập” và “đa nguyên đa đảng” sẽ bị khai trừ ra khỏi Đảng…, từ đó tập trung phê phán, đả kích. Vậy nội dung, thực chất của Quy định 102 như thế nào? Vì lý do gì một số người lại cố tình xuyên tạc quy định này?  

Quy định 102 ra đời xuất phát từ yêu cầu cấp thiết trong thực tiễn, đó là tình trạng suy thoái về “chính trị, tư tưởng, đạo đức”, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” mà Hội nghị TW 4 (khóa XII) đã chỉ ra là nghiêm trọng.
Theo Quy định 102, xử lý kỷ luật những cán bộ, đảng viên vi phạm sau: “a) Cố ý nói, viết có nội dung xuyên tạc lịch sử, xuyên tạc sự thật, phủ nhận vai trò lãnh đạo và thành quả cách mạng của Đảng và dân tộc; b) Phản bác, phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nguyên tắc tập trung dân chủ, nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; đòi thực hiện thể chế “tam quyền phân lập”, “xã hội dân sự”, “đa nguyên, đa đảng”.
Quy định như trên là rất rõ ràng, cụ thể, việc ý kiến nói quy định này là “xung khắc nội bộ” là đã cố tình xuyên tạc bản chất. Trước hết, họ đã cố tình cắt xén bối cảnh của quy định. Bối cảnh của nội dung này nằm trong mệnh đề “Phản bác, phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh” (vấn đề này được quy định tại Điều 4, Hiến pháp 2013).
Thứ hai, họ cố tình tách cụm từ “xã hội dân sự” ra khỏi mệnh đề thể chế “tam quyền phân lập”, “xã hội dân sự”, “đa nguyên, đa đảng” (điều này được quy định tại khoản 3, Điều 2 quy định về nguyên tắc phân công phối hợp của cơ quan quyền lực Nhà nước).
Cho dù những ý kiến, bình luận chỉ trích “xung khắc nội bộ” về “xã hội dân sự” cố tình xuyên tạc, đả kích đến đâu cũng không thể làm sai lệch bản chất, nguyên tắc và mục đích mà Quy định 102/TW đặt ra.
Đó là đảm bảo sự tuân thủ Hiến pháp, pháp luật, căn cứ Cương lĩnh, Điều lệ Đảng, việc quy định xử lý sai phạm của đảng viên nhằm mục đích xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, vì sự tiến bộ của Đảng và tiến bộ của đất nước, hoàn toàn không có tính chất cá nhân, không “xung khắc nội bộ” như luận điệu kẻ địch rêu rao.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét