Thứ Sáu, 5 tháng 1, 2018

TÍNH ĐÚNG ĐẮN CỦA VIỆC LỰA CHỌN CON ĐƯỜNG ĐI LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT NAM
Con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam là vấn đề lý luận và thực tiễn rất cơ bản. Nó không chỉ liên quan đến nhận thức, ý chí cách mạng, đến đường lối, chính sách, mà còn liên quan đến lý tưởng, mục tiêu và phương hướng đi lên của đất nước. Chúng ta đều biết, lựa chọn mục tiêu, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội không thể là việc làm tùy tiện, cảm hứng chủ quan, mà đây thực sự là vấn đề khoa học rất nghiêm túc, là trách nhiệm thiêng liêng trước dân tộc và đất nước.
Đảng và nhân dân ta không chọn con đường tư bản chủ nghĩa là vì: thời đại ngày nay không phải là thời đại của chủ nghĩa tư bản và theo quy luật phát triển của lịch sử, chủ nghĩa tư bản sẽ bị phủ định. Thực tiễn lịch sử tồn tại và phát triển của chủ nghĩa tư bản cho thấy đó là lịch sử của máu và nước mắt. Vì thế, nó không phải là mẫu mực để chúng ta noi theo. Sở dĩ Đảng và nhân dân ta kiên định con đường xã hội chủ nghĩa vì đây là con đường phát triển hợp quy luật khách quan của lịch sử nhân loại.
Nêu lại những điểm trên đây để khẳng định tính đúng đắn và nhất quán của Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh trong việc lựa chọn con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Bởi đây là sự lựa chọn của chính lịch sử, sự lựa chọn đã dứt khoát từ năm 1930 với sự ra đời của Đảng ta do Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện. Có thể nói, độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội được đặt ra ngay từ đầu và trở thành sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong đường lối của Đảng, là quy luật của cách mạng Việt Nam. Độc lập dân tộc là điều kiện tiên quyết để thực hiện chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa xã hội là cơ sở bảo đảm vững chắc cho độc lập dân tộc.
Con đường xã hội chủ nghĩa mà Đảng và nhân dân ta lựa chọn nhất thiết phải trải qua thời kỳ quá độ lâu dài với nhiều bước phát triển, nhiều hình thức tổ chức kinh tế, xã hội đan xen. Đây là một quá trình cách mạng sâu sắc, triệt để, đấu tranh phức tạp giữa cái cũ và cái mới. Thực chất đó là một cuộc cách mạng nhằm tạo ra sự biến đổi về chất trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội nước ta. Đi lên chủ nghĩa xã hội là con đường tất yếu của cách mạng Việt Nam, ngoài ra không có con đường nào khác.

Trong giai đoạn hiện nay, Đảng ta lãnh đạo sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, chính là làm cho mục tiêu này thực hiện có hiệu quả bằng những quan niệm đúng đắn về chủ nghĩa xã hội, bằng những hình thức, bước đi và biện pháp phù hợp, tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được, sửa chữa những sai lầm, khuyết điểm nhằm đạt những thành tựu to lớn và vững chắc hơn trong việc thực hiện những mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII đã thông qua.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét