Thứ Sáu, 12 tháng 1, 2018

Cảnh giác với âm mưu, thủ đoạn xấu độc nhằm vào Quân đội

Trước hết, các thế lực thù địch tập trung chống phá nhằm làm suy yếu Quân đội về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức. Mục tiêu xuyên suốt của các thế lực thù địch là “phi chính trị hóa” quân đội, tách Quân đội ra khỏi sự lãnh đạo của Đảng. Đây là âm mưu cực kỳ thâm độc đã và đang được các thế lực thù địch tiến hành bằng nhiều thủ đoạn tinh vi. Cách thức phổ biến của chúng là phát tán tài liệu, tuyên truyền trên in-tơ-nét, mạng xã hội về “quân đội phi giai cấp”; “quân đội nhà nghề”; rằng, quân đội là công cụ của Nhà nước, chỉ có sứ mệnh, chống xâm lược, bảo vệ Tổ quốc, chứ quân đội không thuộc một thể chế chính trị nào, vì thế không có trách nhiệm bảo vệ Đảng, từ đó hòng làm cho Quân đội ta biến chất về chính trị, mất phương hướng và mục tiêu chiến đấu. Về tư tưởng, chúng triệt để lợi dụng tính ưu việt của công nghệ thông tin, sức lan truyền của các trang mạng xã hội để phát tán những tài liệu, luận thuyết có vẻ “khách quan”, “khoa học” rằng: Chủ nghĩa Mác - Lê-nin đã “lỗi thời” và không còn phù hợp với thời đại, cũng như không còn chủ nghĩa xã hội hiện thực. Họ ra sức tuyên truyền, xuyên tạc về sự đối lập giữa chủ nghĩa Mác - Lê-nin với tư tưởng Hồ Chí Minh. Rằng, Đảng ta chỉ cần lấy tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, không cần lấy chủ nghĩa Mác - Lê-nin; trong khi một số kẻ phản động khác lại tuyên truyền, xuyên tạc, nói xấu Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây thực chất là cách gây nhiễu, nhằm chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng. Ngoài ra, Họ còn tìm cách cài xen nội dung tuyên truyền hoạt động của Quân đội thông qua diễn đàn khoa học, phát tán tài liệu, rải tờ rơi, “phiếu cung cấp thông tin”, thư điện tử; cổ xúy việc viết “thư góp ý”, “hồi ký” của cán bộ quân đội lão thành… nhằm gieo rắc tâm lý mơ hồ, hoài nghi, thiếu tin tưởng của cán bộ, chiến sĩ trong Quân đội vào chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối quan điểm của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước. Về tổ chức, chúng lợi dụng chủ trương tinh gọn và hiện đại hóa một số lực lượng trong Quân đội để kích động chia rẽ nội bộ Quân đội, giữa các thành phần trong lực lượng vũ trang nhân dân. Đặc biệt, chúng triệt để khai thác những vấn đề còn bất cập trong công tác bổ nhiệm cán bộ, thăng, phong quân hàm để nói xấu, chia rẽ và làm suy yếu Quân đội về tổ chức. Bằng cách lợi dụng, sử dụng những phần tử cơ hội chính trị, bất mãn, Họ chú trọng hướng tới việc tuyên truyền, kích động “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, nhất là đối với cán bộ, sĩ quan trẻ. Họ cho rằng: lớp cộng sản cha kiên trung khó đánh, còn lớp cộng sản con không được tôi luyện, thử thách trong chiến tranh, thích hưởng thụ, nên dễ đánh hơn”. Và từ đó, ra sức tuyên truyền lối sống tư sản, ăn chơi, sa đọa, hòng làm cho cán bộ, chiến sĩ suy thoái về tư tưởng chính trị.Về đạo đức, họ tập trung khoét sâu vào điểm yếu, lờ đi những thành tích, việc làm tốt của Quân đội, thổi phồng những hạn chế, yếu kém để phủ nhận, xuyên tạc bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”... Trên thực tế, những âm mưu, thủ đoạn chống phá đó đã làm một số người nhẹ dạ, cả tin, mơ hồ, mắc mưu.
Không dừng lại ở đó, thời gian gần đây, họ còn đẩy mạnh tuyên truyền kích động, chia rẽ mối đoàn kết máu thịt quân - dân và xuyên tạc bản chất, truyền thống, hạ thấp uy tín của Quân đội. Đây là thủ đoạn hết sức nham hiểm, nhằm phá vỡ nền tảng chính trị - xã hội của Quân đội ta. Điểm dễ nhận thấy là, họ thường lợi dụng tình hình khó khăn của đất nước để quy kết, kích động, chia rẽ quan hệ quân - dân và bản chất, truyền thống, chức năng của Quân đội và cho rằng “bản chất Bộ đội Cụ Hồ không còn nữa”. Điển hình như, lợi dụng sự thiệt hại ở các tỉnh miền Trung do cơn bão số 12 gây ra, một số kẻ giả nhân, giả nghĩa lớn tiếng kêu rằng “Quân đội ở đâu, cán bộ ở đâu trong giờ này?”, và rằng: “Quân đội chỉ lo đi làm kinh tế, bỏ mặc dân chúng”, v.v. Họ đã cố tình “lờ đi” sự đóng góp tích cực của Quân đội trong tham gia cứu hộ, tìm kiếm cứu nạn, giúp đỡ nhân dân vùng bão lụt cả về nhân lực, vật lực và tinh thần. Với hơn 3.000 cán bộ chiến sĩ, hàng chục tàu, xuồng của các đơn vị Hải quân, Cảnh Sát biển, Bộ đội Biên phòng đã tham gia tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn, đã cứu sống 88 người dân gặp nạn và nhiều tàu thuyền của ngư dân; hỗ trợ thuốc men, lương thực, thực phẩm, ủng hộ hàng chục nghìn ngày công giúp cho nhân dân vùng bão lũ1 khắc phục hậu quả, ổn định đời sống. Đó là minh chứng Quân đội luôn hoàn thành tốt chức năng của “đội quân công tác”, luôn đoàn kết, gắn bó máu thịt với nhân dân, vì nhân dân phục vụ.
Một thủ đoạn cũng hết sức thâm độc nữa của các thế lực thù địch là, ra sức tuyên truyền phủ nhận chức năng, nhiệm vụ của Quân đội, trực tiếp là chức năng “Đội quân lao động sản xuất”, tham gia xây dựng kinh tế kết hợp với quốc phòng.
Có thể nói, âm mưu, thủ đoạn chống phá Quân đội của các thế lực thù địch, phản động là hết sức thâm độc, nguy hiểm; vừa ngấm ngầm, tinh vi, xảo quyệt, vừa công khai trắng trợn. Họ kết hợp cả lực lượng bên ngoài và bên trong để chống phá Quân đội trên tất cả các lĩnh vực hoạt động; sử dụng các phương tiện, các hình thức, biện pháp,… hòng chia rẽ Quân đội với Đảng và nhân dân, hạ thấp uy tín, bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” của Quân đội ta.
Cảnh giác, đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn xấu độc của các thế lực thù địch nhằm vào Quân đội, chúng ta cần tiến hành đồng bộ các biện pháp giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, ngăn ngừa “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Cấp ủy, người chỉ huy, cơ quan chính trị, chính ủy, chính trị viên các cơ quan, đơn vị cần đẩy mạnh đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp giáo dục chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối quan điểm của Đảng, chính sách và luật pháp của Nhà nước, nhiệm vụ, chức năng, bản chất, truyền thống của Quân đội, làm cho chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh thực sự là nền tảng và sức mạnh tinh thần của mọi cán bộ, chiến sĩ trong toàn quân. Đồng thời, nâng cao cảnh giác, kịp thời nhận diện và chủ động đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch. Cùng với đó, có biện pháp quản lý, ngăn chặn, vô hiệu hóa các “kênh” thông tin mà kẻ địch thường sử dụng để truyền bá quan điểm, luận điểm xuyên tạc, phản động; phát huy vai trò và nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng 47,…; dự báo những tình huống phức tạp nảy sinh về tư tưởng chính trị trong cán bộ, chiến sĩ và xác định biện pháp giải quyết phù hợp, hiệu quả; khắc phục tình trạng triển khai hoạt động đấu tranh chống “diễn biến hòa bình” một cách hình thức, thụ động, mang tính “thời vụ”./.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét